เปิดประวัติทีมเศรษฐกิจ‘สุพัฒนพงษ์’รองนายกรัฐมนตรี รมว.พลังงานใหม่​

แนวหน้า เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 08.55 น.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สุดท้ายเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2563 ก่อนเข้ารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประยุทธ์ 2/2

โดยก่อนหน้านี้ได้ทำงานในประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนก.พ.2559- มิ.ย.2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนก.ย.2557-มิ.ย.2563 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อต.ค.2557-ก.ย.2562

นายสุพัฒนพงษ์ เคยเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2558 (นธป. 3) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12/2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

 

ดูข่าวต้นฉบับ