รื้อสูตรผสมสุรา สมอ.ห่วง‘เมทานอล’เกินมาตรฐาน

แนวหน้า เผยแพร่ 02 พ.ค. เวลา 23.00 น.

มีรายงานข่าวจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.อยู่ระหว่างพิจารณายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่นหรือมอก.2088-2544 เป็นมาตรฐานบังคับ จากปัจจุบันเป็นภาคสมัครใจ เนื่องจากมาตรฐานเดิมใช้มานานแล้วตั้งแต่ปี 2544 อาจล้าสมัย ไม่ครอบคลุมและไม่สะท้อนกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่ไทยมีวัตถุดิบจากสุรานำเข้าที่หลากหลายมากขึ้น และมากกว่าผู้ผลิตในประเทศที่มีกฎหมายควบคุมไว้

ประกอบกับที่ผ่านมา กรมสรรพสามิต ได้แก้ไขมาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของสุรากลั่นบางรายการ แตกต่างไปจากมาตรฐานเดิมของ สมอ. ซึ่งมีบางรายการสมอ.เห็นว่า หากผู้บริโภคดื่มเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพได้ หากได้ข้อสรุปแล้วสมอ.จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(กมอ.) พิจารณาต่อไป

“ขณะนี้ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพสุรากลั่นระหว่างสมอ. กับประกาศของกรมสรรพสามิต ยังมีข้อแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาสองมาตรฐานในการดำเนินงานของทั้งผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาสรรพสามิตได้แก้ไขรายการปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ให้อยู่ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จากเดิมที่กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่ที่ 420 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร โดยให้เหตุผลว่าปริมาณดังกล่าวอยู่ในระดับที่ร่างกายรับได้ ประกอบกับมาตรฐานที่เคยถือปฏิบัติร่วมกันมากับ สมอ. ตาม มอก.2088-2544 เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2544 อาจล้าสมัย จึงมีความเป็นไปได้ที่ สมอ. อาจนำเสนอให้สินค้ากลุ่มนี้เป็นมาตรฐานบังคับ”

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาทางการแพทย์พบว่า หากผู้บริโภคได้รับปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอล เข้าสู่ร่างกายสูงมากเกินไป อาจมีผลต่อทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาการที่ค่อนข้างจำเพาะ ได้แก่ พิษทางตา ผู้ป่วยอาจมีอาการตาพร่า ตามัว แพ้แสง เห็นภาพขาวจ้าไปหมด ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย สับสน มึนงง ในบางรายที่เป็นมาก อาจมีอาการชักหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ หากผู้ป่วยที่ได้รับเมทานอลในระดับสูงและเข้ารับการรักษาไม่ทันมักเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายแต่ละคน

นอกจากนี้กรมสรรพสามิตได้ยกเลิกข้อกำหนดหลายรายการต่างจากมาตรฐานของสมอ. เช่น สารฟูเซลออยส์และเอสเทอร์ในสุราแช่ จากข้อกำหนดของ สมอ. ตาม มอก.2089-2544 กำหนดให้สารฟูเซลออยล์มีอยู่ในสุราแช่ปริมาณไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร สารเอสเทอร์มีปริมาณไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร และสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่กรมสรรพสามิตแก้ไขเป็น 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จากที่กำหนดไว้ 300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

สำหรับนิยามสุรากลั่นตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด ได้แก่ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษและสุรากลั่นชุมชน ขณะที่นิยามที่สมอ. กำหนดรายละเอียดยังรวมถึง วอดก้า ยิน วิสกี้ บรั่นดี รัม มีข้อกำหนดตาม มอก.2088-2544 เกี่ยวกับคุณลักษณะทางเคมีให้มีสารฟูเซลออยล์ไม่เกิน 5,500 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร เฟอร์ฟิวรรัลไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร เอสเทอร์คิดเป็นเอทิลแอซีเตตไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร แอลดีไฮต์คิดเป็นแอซีทัลดีไฮด์ไม่เกิน 160 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร เอทิลคาร์บาเมตไม่เกิน 400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

ดูข่าวต้นฉบับ