โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

RAM แต่งตั้ง “นพ.พิชญ”-“นพ.เอื้อชาติ” นั่งบอร์ดบริหาร มีผล 8 ม.ค.

ข่าวหุ้นธุรกิจ เผยแพร่ 08 ม.ค. เวลา 11.10 น. • ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์
RAM แต่งตั้ง “นพ.พิชญ”-“นพ.เอื้อชาติ” นั่งบอร์ดบริหาร มีผล 8 ม.ค.

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM เปิดเผยว่า ที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2564 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการของนายแพทย์รัชช สมบูรณสิน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ จึงไม่สามารถอุทิศเวลาและช่วยเหลืองานในฐานะกรรมการของบริษัทได้ พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมตนิแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังนี้

1.แต่งตั้งให้นายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน เป็นกรรมการ/กรรมการบริหารของบริษัท แทนนายแทพย์รัชช สมบูรณสิน ที่ลาออก มีผล 8 ม.ค.64

2.แต่งตั้งให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ/กรรมการบริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2564

3.อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เดิม : ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายรัชช สมบูรณสิน นายชำนาญ ชนะภัย นายวิรัตน์ ชื่นอื่น นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ใหม่ : ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทน บริษัท คือ นายพิชญ สมบูรณสิน นายชำนาญ ชนะภัย นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ดูข่าวต้นฉบับ