"ปารีณา" จ่อยื่น คปจ. ขอเช่าพื้นที่ส.ป.ก. ทำกิจการเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม ไม่เกิน 50 ไร่

สยามรัฐ อัพเดต 17 พ.ย. 2562 เวลา 09.06 น. • เผยแพร่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 09.06 น. • สยามรัฐออนไลน์

"ปารีณา" จ่อยื่น คปจ. ขอเช่าพื้นที่ส.ป.ก. ทำกิจการเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม ไม่เกิน 50 ไร่ ด้านส.ป.ก.กระบี่ แจงแจกที่ดิน 16 ไร่ให้ "สมัชชา เอ่งฉ้วน" ตรงตามคุณสมบัติเกษตรกร ระบุมีเวลาทำเกษตรมากกว่าการเมือง

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับเรื่องชี้แจงจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ หลังจากที่ร.อ.ธรรมนัส พาหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายสมัชชา เเอ่งฉ้วน อดีตส.จ.กระบี่ และอดีตผู้สมัครส.ส.เขต 2 กระบี่ พรรคพลังประชารัฐ และหลานชายนายอาคม เอ่งฉ้วน อดีตรมต.และส.ส.หลายสมัย ได้รับแจกเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก.4-01 เนื้อที่กว่า 16 ไร่ ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ถึงคุณสมบัติว่า เป็นเกษตรกร ผู้ยากจน หรือไม่ โดยโซเซียลยังแชร์ภาพถ่ายร่วมกับร.อ.ธรรมนัส

ในคำชี้แจงถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนายสมัชชา เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดกระบี่ และลาออก ก่อนครบวาระมาสมัคร ส.สแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่อย่างใด สำหรับข้อมูลการถือครองที่ดินแปลงที่ดินที่ปรากฎข้อความและการแชร์ในโซเซียลมีเดีย ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการที่สาธารณประโยชน์ทุ่งหน้าวัว ท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามผลการรังวัดแปลงเลขที่ 1 ระวางที่ 4725II8406 เนื้อที่ประมาณ 16-2-80 ไร่ ที่ดินดังกล่าวได้มาโดยนายสมเกียรติ เอ่งฉ้วน (บิดายกให้) เมื่อประมาณปี พ.ศ.2550 มีลักษณะการทำประโยชน์โดยปลูกปาล์มน้ำมัน ส่วนข้อมูลการจัดที่ดิน นายสมัชชา ได้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเลขที่ 1 ระวางที่ 4725II8406 เนื้อที่ประมาณ 16-2-80 ไร่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (ภายหลังการไม่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขต 2)

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.กระบี่ สอบสวนสิทธิปรากฏว่า เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีเพื่อประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่นนั้นได้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ในแปลงที่ดิน มีที่ดินอื่นทั้งที่อยู่ในเขตและนอกเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อรวมกับที่ดินที่จะได้รับจากการปฏิรูปที่ดินแล้วไม่เกิน 50 ไร่ ตามระเบียบที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนด (ตรวจสอบพบมีโฉนดที่ดินเนี้อที่ 1-0-26.6ไร่)

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองกระบี่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก. รายนายสมัชชา เอ่งฉ้วน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่พิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

ต่อมาคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุญาตให้นายสมัชชา เอ่งฉ้วน เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินแปลงข้างต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านแต่อย่างใด ซึ่งนายสมัชชา ได้รับ ส.ป.ก.4-01 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนพนมเบ็ญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พร้อมเกษตรรายอื่นๆ โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบขณะเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่

เมื่อมีการประกาศให้เกษตรกรยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ซึ่งมีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปและจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประกาศให้เกษตรกรในท้องที่ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งกำหนดระยะเวลา 180 วัน ครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วย (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2535 ข้อ 8 วรรคสอง ข้อ 9 วรรคหนึ่ง และข้อ 11 และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2540)

หากตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปขาดคุณสมบัติในภายหลังสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ พิจารณาทบทวนหรือเพิกถอนตามระเบียบที่ ส.ป.ก.กำหนดต่อไปได้

ขณะที่ รายงานข่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากที่ลงพื้นที่ตรวจพิกัดส.ป.ก.แปลงฟาร์มไก่ เขาสนฟาร์ม ถือครองโดยน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ พบว่าพื้นที่กว่า 900 ไร่ ได้จัดแบ่งเป็นแปลงย่อยกว่า 87 แปลง โดยใส่ชื่อบุคคลอื่น ในส่วนบริเวณแปลงที่ตั้งฟาร์มไก่ กว่า 300 ไร่ ด้านหน้าติดถนนและแปลงท้ายกว่า 200 ไร่ ยังเป็นของครอบครัวน.ส.ปารีณา ถือครอง โดยมีรายงานว่า น.ส.ปารีณา จะขอเช่าที่ส.ป.ก.ในเงื่อนไขกฎหมายส.ป.ก. เปิดช่องไว้ ให้กับกิจการเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม รายละไม่เกิน 50 ไร่ ซี่งคาดว่าเสนอหลายราย เข้าขออนุญาตต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (คปจ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เมื่ออนุมัติ เสนอเข้าคปจ.ส่วนกลางที่มีรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เห็นชอบ

ดูข่าวต้นฉบับ