โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ’ เป็นประธานศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ’ เป็นประธานศาลฎีกา
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ’ เป็นประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ต.ค. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อ่านราชกิจจานุเบกษา ที่นี่..

ดูข่าวต้นฉบับ