โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

กสก. ดัน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เสริมความเข้มแข็งเกษตรกร

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ อัพเดต 23 มิ.ย. เวลา 03.35 น. • เผยแพร่ 23 มิ.ย. เวลา 03.41 น.
ภาพไฮไลต์

เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า พร้อมเดินหน้าสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับตัวรับผลกระทบได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต และความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย.64) ดังนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วม 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 2 จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง ทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 35.6 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 ซึ่งจะได้โอนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อไปจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ดพันธุ์พืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. 64 ทั้งนี้ เกษตรกร 3,800 รายที่สมัครเข้าร่วมเกินจาก ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 กรมฯ จะเร่งจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชต่อไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64

สำหรับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวมความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ