เปิดทรัพย์สินของ ' 6 นักการเมืองสุดฮอต!' ในโลกโซเชียล

มติชนสุดสัปดาห์ อัพเดต 22 ก.ย 2562 เวลา 14.43 น. • เผยแพร่ 22 ก.ย 2562 เวลา 14.43 น.
ทรัพย์

หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการเปิดเผยข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกผู้แทนราษฎร จำนวน ส.ส. 80 ราย เข้ารับตำแหน่ง 79 ราย และพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 ซึ่ง ส.ส.ในบัญชีรายชื่อที่ ป.ป.ช. เปิดเผยครั้งนี้ มี ส.ส. คนดังที่เป็นกระแสนิยมมาตลอดในโลกโซเชียล เช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่) และคู่สมรส, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ (หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์) และคู่สมรส, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี (พรรคพลังประชารัฐ), นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ (เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่) เป็นต้น
.
หากไล่เรียงบรรดาทรัพย์สินและข้อมู,ที่น่าสนใจของแต่ละนักการเมืองคนดัง ต้องเริ่มต้นบุคคลที่คนพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้คือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ในเอกสารได้ระบุรายได้ประจำ แบ่งเป็น เงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 854,760 บาท เงินประจำตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 507,960 บาท และรายได้จากทรัพย์สิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝาก 21,800,000 บาท, เงินปันผล 150,000,000 บาท รวมรายได้ต่อปีทั้งหมด (โดยประมาณ) 173,162,720 บาท ซึ่งได้แจ้งสถานะทรัพย์สินและหนี้สิน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุภาวะ 4 คน มีรายการดังนี้ ทรัพย์สินนายธนาธร 5,137,150,764 บาท แยกย่อยออกเป็น เงินสด 1,500,000 บาท, เงินฝาก 1,527,870,470 บาท, เงินลงทุน 3,014,693,457 บาท, เงินให้กู้ยืม 202,600,000 บาท, ที่ดิน 41,700,000 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 47,270,000 บาท, ยานพาหนะ 11,300,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน 285,006,835 บาท, ทรัพย์สินอื่นๆ(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) 5,210,000 บาท รวมทรัพย์สินกับคู่สมรสเป็นจำนวนทั้งหมด 5,632,536,266 บาท และยังมีหนี้สิน 683,303 บาท รวมทรัพย์สินและหนี้สินนายธนาธร มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ 5,631,852,962 บาท

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเอกสารได้ระบุรายได้ประจำ แบ่งเป็น เงินเดือน 1,362,720 บาท เงินเดือนที่ปรึกษา 1,200,000 และรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ยเงินฝาก 55,217 บาท ซึ่งได้แจ้งสถานะทรัพย์สินและหนี้สิน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุภาวะ 1 คน มีรายการดังนี้ ทรัพย์สินนายพิธา 126,405,190 บาท แยกย่อยออกเป็น เงินสด 1,800,000 บาท, เงินฝาก 2,760,859 บาท, เงินลงทุน 2,029,555 บาท, ที่ดิน 18,000,000 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 60,500,000 บาท, ยานพาหนะ 2,100,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน 30,284,477 บาท, ทรัพย์สินอื่นๆ(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) 8,930,299 บาท รวมทรัพย์สินกับคู่สมรสเป็นจำนวนทั้งหมด 137,785,190 บาท และยังมีหนี้สิน 22,954,064 บาท รวมทรัพย์สินและหนี้สินนายพิธา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ 114,831,126 บาท
.
นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ในเอกสารได้ระบุรายได้ประจำ แบ่งเป็น เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,362,720 บาท รายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 36,000 บาท รายได้จากการรับให้/จำหน่ายทรัพย์สิน เงินเดือนสำนักงานพรรคอนาคตใหม่ 70,000 บาท และรายได้อื่นๆ ค่าลิขสิทธิ์จากการอนุญาตให้ตีพิมพ์งานเขียน 30,000 บาท รวมรายได้ต่อปีทั้งหมด (โดยประมาณ) 1,498,720 บาท ซึ่งได้แจ้งสถานะทรัพย์สินและหนี้สิน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุภาวะมีรายการดังนี้ ทรัพย์สินนายปิยบุตร 6,495,723 บาท แยกย่อยเป็น เงินฝาก 443,358 บาท, รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,900,000 บาท, ยานพาหนะ 600,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นๆ(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) 1,552,365 บาท รวมทรัพย์สินกับคู่สมรสเป็นจำนวนทั้งหมด 9,984,857 บาท และยังมีหนี้สิน 2,310,236 บาท รวมทรัพย์สินและหนี้สินนายปิยบุตร มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ 7,674,621 บาท

นางสาวพรรณิการ์ วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ เอกสารได้ระบุรายได้ประจำ แบ่งเป็น เงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1,362,720 บาท รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ยเงินฝาก 270.84 บาท เงินคืนจากประกันชีวิต 3,000 บาท รวมรายได้ต่อปีทั้งหมด (โดยประมาณ) 1,365,990 บาท ได้แจ้งสถานะทรัพย์สินและหนี้สินดังนี้ ทรัพย์สินนางสาวพรรณิการ์ 3,319,567 บาท แยกย่อยเป็น เงินฝาก 91,066.87 บาท, เงินลงทุน 864,000 บาท, ยานพาหนะ 1,400,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นๆ(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) 964,500 บาท รวมทรัพย์สินทั้งหมด 3,319,567 บาท และยังมีหนี้สิน 710,512 บาท รวมทรัพย์สินและหนี้สินนางสาวพรรณิการ์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ 2,609,055 บาท
.
นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ในเอกสารได้ระบุรายได้ประจำ แบ่งเป็น เงินเดือน ส.ส. 1,362,720 บาท การเลี้ยงไก่ 109,962,076 บาท และรายได้อื่นๆ การเลี้ยงวัว 675,000 บาท รวมรายได้ต่อปีทั้งหมด (โดยประมาณ) 111,999,796 บาท ซึ่งได้แจ้งสถานะทรัพย์สินและหนี้สิน บุตรที่ยังไม่บรรลุภาวะ 1 คน ดังนี้ ทรัพย์สินนางสาวปารีณา 163,781,598 บาท แยกย่อยเป็น เงินฝาก 21,982,567 บาท, เงินลงทุน 9,999,800 บาท, เงินให้กู้ยืม 11,101,141 บาท, ที่ดิน 20,068,090 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 61,050,000 บาท, ยานพาหนะ16,580,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นๆ(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) 23,000,000 บาท รวมทรัพย์สินทั้งหมด 169,666,795 บาท และยังมีหนี้สิน 29,731,411 บาท รวมทรัพย์สินและหนี้สินนางสาวปารีณา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ 139,935,384 บาท
.
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเอกสารได้ระบุรายได้ประจำ แบ่งเป็นเงินเดือน 1,320,562 บาท รายได้จากทรัพทย์สิน ค่าเช่าพาหนะ 489,444 บาท รายได้จากการรับให้/จำหน่ายทรัพย์สิน ขายหุ้นบริษัทจำกัด 4,499,900 บาท รวมรายได้ 6,309,906 บาท ซึ่งได้แจ้งสถานะทรัพย์สินและหนี้สิน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุภาวะ 4 คน มีรายการดังนี้ ทรัพย์สินนายมงคลกิตติ์ 180,546,539 บาท แยกย่อยเป็น เงินสด 400,000 บาท, เงินฝากรวมกับเวนคืนกรมธรรม์ 273,923 บาท, เงินให้กู้ยืม 4,301,015 บาท, ที่ดิน 13,800,000 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,200,000 บาท, ยานพาหนะ 4,600,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน(หุ้น) 3,000,100 บาท, ทรัพย์สินอื่นๆ(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) 147,971,500 บาท รวมทรัพย์สินกับคู่สมรสเป็นจำนวนทั้งหมด 192,902,325 บาท และยังมีหนี้สิน 19,168,813 บาท รวมทรัพย์สินและหนี้สินนางสาวปารีณา มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ 173,733,512 บาท

ทั้งหมดนี้คือรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลที่มีบทบาททางการเมืองที่หลายคนจับตาในเวลานี้ ที่ได้แจ้งต่อ ป.ป.ช.ไว้

ดูข่าวต้นฉบับ