โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 20 ราย

MATICHON ONLINE อัพเดต 08 พ.ย. 2562 เวลา 13.17 น. • เผยแพร่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 13.17 น.
ราชกิจจา-1024x576-1-728x410

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ศาสตราจารย์วริยา ชินวรรโณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ศาสตราจารย์วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ศาสตราจารย์นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ศาสตราจารย์เกษม ชูจารุกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , ศาสตราจารย์อรุษ เพชรเชิดชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ศาสตราจารย์พิทยา แจ่มสว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ศาสตราจารย์ธานินทร์ ศิลป์จารุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ศาสตราจารย์วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม, ศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศาสตราจารย์ขวัญใจ กนกเมธากุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศาสตราจารย์รศนา วงศ์รัตนชีวิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศาสตราจารย์ปริศนา ปริพัฒนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ศาสตราจารย์สุเมธ ไชยประพัทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ศาสตราจารย์พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศาสตราจารย์ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ศาสตราจารย์อนงค์ ฤทธิ์แข็งแรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดูข่าวต้นฉบับ