โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

ธอส. เปิดสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์บ้านมือสอง ดอกต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือนแรก

ThaiNews - ไทยนิวส์ออนไลน์

อัพเดต 21 ก.พ. 2566 เวลา 23.40 น. • เผยแพร่ 22 ก.พ. 2566 เวลา 06.18 น.

ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดสินเชื่อสำหรับบ้านมือสอง โดยสามารถยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดอกต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือนแรก รายละเอียดดังนี้

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสองโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

- เพื่อที่ดินอาคาร ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
- เพื่อซื้อห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
- เพื่อซื้อที่ดินอาคาร / ห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร พร้อมต่อเติม / ซ่อมแซม
- เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
- เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร พร้อมปลูกสร้างอาคาร
คุณสมบัติของผู้กู้
- เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
- เป็นลูกค้าสวัสดิการ ที่หน่วยงานทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารส่วนบุคคล

- บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
- สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
- เอกสารทางการเงิน

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

- หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

เอกสารสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
- หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
- รูปถ่ายกิจการ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
- หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
- สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
- สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
- แบบแปลน
- ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
- อื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ : กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์. 02-202-1494 ถึง 96

กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ติดต่อสาขาภูมิภาคทั้งประเทศ หรือสำนักงานใหญ่ งานสินเชื่อ Center ภูมิภาค โทรศัพท์ 0-2645-9000 ต่อ 6155 หรือ 6642 และ 0-2202-1183 ติดต่อสาขาในเขตภูมิภาค

ธอส. เปิดสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์บ้านมือสอง ดอกต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือนแรก
ธอส. เปิดสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์บ้านมือสอง ดอกต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือนแรก

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น