โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

กมธ.สาธารณสุขฯ ลุยขับเคลื่อนปฏิรูประบบบริการรักษาด้านทันตสาธารณสุขไทย

กมธ.สาธารณสุข จัดสัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่การปฏิรูประบบบริการรักษาด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุขไทยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมและการมีทันตสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคาร 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนสู่การปฏิรูประบบบริการรักษาด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุขไทยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมและการมีทันตสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน” โดยมีนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทย พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิง สุนี จึงวิโรจน์ รองประธาน อนุ กมธ คนที่หนึ่ง นาย แพทยณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนกระทรวง ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนโรงพยาบาล ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทย กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทย มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมของประชาชนไทย ซึ่งมีอัตราการเข้าถึงบริการทันตกรรมที่ต่ำมากเพียง ร้อยละ 8.1 การเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมและการจัดการด้านทันตสุขภาพของผู้พิการและผู้สูงอายุการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เสนอแนะ และเร่งรัดการขับเคลื่อน การส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากและฟัน การพัฒนาการใช้ฟลูออไรด์ งานทันตสาธารณสุขในท้องถิ่น และงานบริการปฐมภูมิในระดับ ประเทศการพิจารณาศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ทันตกรรม การพัฒนาไทยสู่ศูนย์กลางด้านการบริการรักษาด้านทันตกรรมในระดับภูมิภาคและระดับโลก (THAILAND DENTAL HUB) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการแพทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านทันตกรรมไทย การติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูป การพิจารณาแก้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านทันตสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การมีทันตสุขภาพที่ดี เพื่อการมีสุขภาพองค์รวมที่ดี นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

-001

ดูข่าวต้นฉบับ