โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ภูมิภาค

มข.ผนึกกำลัง บลจ.บัวหลวง สร้างนักการเงินและการลงทุนเลือดใหม่ยกระดับเศรษฐกิจครอบครัวอีสาน

สยามรัฐ

อัพเดต 05 ก.ค. 2566 เวลา 11.02 น. • เผยแพร่ 05 ก.ค. 2566 เวลา 11.02 น.
มข.ผนึกกำลัง บลจ.บัวหลวง สร้างนักการเงินและการลงทุนเลือดใหม่ยกระดับเศรษฐกิจครอบครัวอีสาน

ปัจจุบันสาขาการลงทุนและการบริหารจัดการลงทุนได้ก้าวขึ้นมามีความสำคัญในสาขาด้านการเงินที่เปิดกว้างในหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ท่ามกลางแนวคิด “ให้เงินช่วยทำงาน” เพื่อสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินก่อนวัยเกษียณ ประชาชนบางส่วนจึงเกิดความกระตือรือร้นที่จะ “หาทางเลือกการลงทุน” ที่ใช่เพื่อตอบโจทย์ชีวิตของตัวเอง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความเข้าใจในการเงินและการลงทุนที่ถูกต้องและยั่งยืน จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) หรือ บลจ.บัวหลวง ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการลงทุน ครอบคลุมมิติของการบริหารจัดการความมั่งคั่ง การให้ข้อมูลด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการจัดการลงทุน และการให้ความร่วมมือในเชิงการวิจัยเชิงลึกด้านวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้บริหารจากบมจ.กรุงเทพฯและ BBLAM เข้าร่วมในพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีการเรียนการสอนใน Modul Financial Economics ซึ่งเป็นกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องใช้ความรู้ด้านการลงทุนอยู่แล้ว และ บลจ.บัวหลวง เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุน กองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น “การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นการยกระดับความรู้ของนักศึกษา ที่จะออกไปประกอบอาชีพทางด้านการเงิน และยังนำความรู้นั้นไปสร้างความเข้าใจในด้านการเงินและการลงทุนให้ประชาชน ซึ่งหากเราทำสำเร็จในครั้งนี้จะถือเป็นการยกระดับครอบครัวไทยด้านการเงินและการลงทุนด้วย”

ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มข. และ บลจ.บัวหลวงได้มีความประสงค์ร่วมกันที่จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนทางวิชาการและการวิจัยเชิงลึกรวมไปถึงการร่วมดำเนินกิจกรรมภายในข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้ 1) โครงการให้ความรู้ด้านการลงทุนและแนะแนววิชาชีพด้านการลงทุน (Wealth Management & Asset Management) 2) โครงการสหกิจศึกษา3) โครงการให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุนเบื้องต้น 4) โครงการความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง บลจ. บัวหลวง และ มหาวิทยาลัย 5) โครงการแข่งขัน Idea Pitch Competition 6) โครงการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง กล่าวว่า การลงนาม MOA ระหว่างบลจ.บัวหลวงและมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ เป็น MOA ฉบับแรกที่บลจ.บัวหลวงได้ร่วมลงนามกับสถาบันการศึกษา เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของภูมิภาคอีสานโดยที่มีขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง การวางรากฐานทางการลงทุนในภาคอีสาน ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของภูมิภาค ผนวกกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่เปี่ยมไปด้วยทรัพยากรบุคคลคุณภาพ องค์ความรู้ที่ทันสมัย และเครือข่ายที่จะสามารถเชื่อมโยงกับชุมชน “ บลจ.บัวหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน รวมถึงบรรลุพันธกิจหลักของ บลจ. บัวหลวงที่จะทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน ”

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0