โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 มุ่งพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart cityตามเป้า

Manager Online

เผยแพร่ 23 มี.ค. เวลา 04.35 น. • MGR Online

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ม.ขอนแก่นเปิดชั้นเรียนระดับชาติปีที่ 17 มีผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า1,000 คน ในชั้นเรียนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย และการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากต่างประเทศระบบออนไลน์ มั่นใจการเปิดชั้นเรียนระดับชาติอย่างต่อเนื่องช่วยพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและดันขอนแก่นสู่ Smart city ตามเป้าหมาย

วันนี้(23 มี.ค.) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัด “การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) ครั้งที่ 17” โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าว่า ในนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนและร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงด้านการพัฒนาพลเมือง (Smart People) ซึ่งการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ลงลึกถึงระดับโรงเรียน ผ่านการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียนจริง เชื่อมโยงระหว่างระบบผลิตครูและระบบครูประจำการ และสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

ตนเชื่อว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาพลเมืองผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน ด้วยนวัตกรรม TLSOA รวมถึงการจัดงานเปิดชั้นเรียนระดับชาติ 17 ปีที่ผ่านมา จะเป็นฐานให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาไปอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นฐานของความร่วมมือกับจังหวัดในการไปสู่ขอนแก่นโมเดลต่อไป

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กล่าวถึงการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคมนี้ ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน, ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมคณิตศาสตรศึกษา, มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด,มูลนิธิพุทธรักษา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สำหรับคำว่า Open Class ในภาษาไทยใช้คำว่า “เปิดชั้นเรียน” เป็นกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนอย่างยั่งยืน โดยแรกเริ่มได้มีการนำเอานวัตกรรม Lesson Study หรือ “การศึกษาชั้นเรียน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมร่วมกับโครงการ APEC Lesson Study ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจ มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทชั้นเรียนของประเทศไทย จนเกิดเป็น “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach -TLSOA)” และกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

รศ.ดร.ไมตรีระบุต่อว่าการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เป็นกระบวนการที่ไม่ใช่เพียงครูผู้สอนขับเคลื่อนชั้นเรียนเอง แต่ทั้งผู้อำนวยการ ครูจากกลุ่มสาระวิชาหรือระดับชั้นอื่น ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรส่วนอื่นสามารถร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ โดยเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน พัฒนาการใช้ห้องเรียนจริง เน้นการเรียนรู้ร่วมกันของครูและบุคลากรทุกระดับเพื่อทำความเข้าใจและยอมรับแนวคิดของนักเรียน และเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชั้นเรียนให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การผลิตบุคลากรคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญของเมืองอัจริยะ”

ขณะที่นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนการทำงานเชิงวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนมาอย่างยาวนาน และได้เห็นความพยายามที่สถาบันฯ มข. ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขยายผลโมเดลเชิงนวัตกรรม TLSOA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดขอนแก่น และมีโรงเรียนจำนวน 52 โรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 - 5 เข้าร่วมโครงการมาตลอด

สำหรับการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เมืองขอนแก่นมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีผู้คนรู้จัก สนใจ และเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นอย่างมากมาย ต้องประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากทางจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถาบันฯ มข. และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดทั้งหมด เราจะสามารถขับเคลื่อนร่วมกันในฐานะ Smart city เพื่อเพิ่มคุณภาพ ต่อยอดการพัฒนาขยายผลกับเครือข่าย และสร้างความยั่งยืนทางการศึกษา”

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติในครั้งนี้ ทีมผู้จัดได้ตระหนึกถึงการพลิกโฉมทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมด้านการศึกษา จึงเตรียมการดำเนินงานในรูปแบบ Hybrid ทั้ง on-site ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ online บนเว็บไซต์ www.openclassthailand.com

โดยผู้บริหารและคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคคลที่สนใจจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย รวมจำนวนกว่า 1,000 คน ที่เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน จะได้พบกับครูผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย การบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ การเสวนาจากทีมการศึกษาชั้นเรียน และสารคดี 20 ปี เส้นทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม TLSOA พร้อมกับนิทรรศการของโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชั้นเรียนให้ได้รับชมอีกด้วย

website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น