โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

รวม "พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส" ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

Spiceee.net เผยแพร่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 05.48 น. • reesnsd
www.thaigoodview.com

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช นั้นท่านทรงเป็นห่วงประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด และท่านก็จะมีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท แก่ชาวไทย ซึ่งแต่ละพระราชดำรัสของท่านนั้น ย่อมมุ่งสอน บอก แต่ในสิ่งที่ดีงาม วันนี้เราจึงได้รวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของพระองค์ท่านมาให้พวกเราได้ชมกันค่ะ

#20 พระราชดำรัสเกี่ยวกับการใช้จ่ายอย่างประหยัดประหยัด

www.pinterest.com

"การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุข ของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในนวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย"
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๒

#19 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำงาน

pantip.com

"จงทำงานอย่าหยุดยั้ง เพราะงานจะปลดเปลื้องเราให้หลุดพ้นจากความชั่วร้าย ๓ ประการ คือความเหนื่อยหน่าย ราคี ตัญหา"
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯ เมษายน ๒๔๙๐

#18 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำงาน

www.pinterest.com

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ"
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

#17 พระราชดำรัสเกี่ยวกับพระองค์ท่าน

pantip.com

"ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง"
ความตอนหนึ่งจากพระราชหัตถเลขาที่ทรงได้มีไปถึงพระสหายเมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ในยุโรป ปี ๒๔๙๑

#16 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำความดี

www.pinterest.com

"การปิดทองหลังพระ คนโดยมากไม่ค่อยชอบ เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนปิดทองแต่ข้างหน้า พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้"
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯ กรกฏาคม ๒๕๐๖

#15 พระราชดำรัสเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ เสียสละ

pantip.com

"บำเพ็ญกรณีกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ อุทิศความเสียสละส่วนตัว ดั่งบรรพบุรุษผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้"
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔

#14 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับคำพูดและการกระทำ

www.pinterest.com

"การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลห้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้น ทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม"
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯ ๑๐ กรกฏาคม ๒๔๙๐

#13 พระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กในชาติ

pantip.com

"เด็กคืออนาคตของชาติ ควรได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรม เคารพต่อกฎหมาย เมื่อเติบใหญ่พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี และประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปได้"
พระราชดำรัสในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง มกราคม ๒๔๙๕

#12 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

pantip.com

"บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่"
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯ มิถุนานย ๒๔๙๗

#11 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับกีฬา

pantip.com

"การกีฬาเป็นปัจจัยในการบริหารร่างกาย ให้แข็งแรง ฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ชนะ มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียว อย่างที่เรียกว่ามีน้ำใจนักกีฬา"
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ ธันวาคม ๒๔๙๘

#10 พระราชดำรัสเกี่ยวกับพุทธศาสนา

pantip.com

"พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติของเรา มีคำสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดีและเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุุผลอันน่าเลื่อมใสยิ่งนัก"
พระราชดำรัสในพระราชพิธีทรงผนวช ตุลาคม ๒๔๙๙

#9 พระราชดำรัสเเกี่ยวกับความสามัคคี

pantip.com

"ชาวไทยทุกคนควรพยายามรักษาความสามัคคีกลมเกลียว และตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้เป็นไปอย่างดีที่สุด ที่จะพึงทำได้ เพื่อช่วยกันสร้างเสริมความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติของเราสืบไป"
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ธันวาคม ๒๕๐๑

#8 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับประเพณี

pantip.com

"ประเพณี มีประโยชน์ในการดำรงชีวิต เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิื่ง และช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้"
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯ เมษายน ๒๕๐๓

#7 พระราชดำรัสเกี่ยวกับภาษาไทย

pantip.com

"ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ เป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นช่องทางสำหรับแสดงความคิดเห็น ฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี"
พระราชดำรัสในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรกฏาคม ๒๕๐๕

#6 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำงาน

www.maeban.co.th

"ถ้าทำงานด้วยความตัั้งใจจะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและทำหน้าที่โดยเต็มที่"
พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

#5 พระราชดำรัสเกี่ยวกับการปรับปรุงตัว

www.maeban.co.th

"การดำรงชีวิตที่ดี ต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ"
พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครู และนักเรียนโรงเรียนจิตลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

#4 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการสอนนักเรียน

pantip.com

"การสอนนักเรียน จะต้องฝึกหัดให้คิด พิจารณานำวิชาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม การศึกษาที่ให้ทั้งวิชาและวิธีการใช้วิชาจึงจะเป็นการศึกษาที่ดี"
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร พฤษภาคม ๒๕๐๙

#3 พระบรมโชวาทเกี่ยวกับความเสียสละ

pantip.com

"ความเสียสละช่วยเหลือกันที่ประชาชนทั้งชาติได้แสดงให้ปรากฎนั้น เป็นหลักความมั่นคงของบ้านเมืองของเราอย่างแท้จริง"
พระบรมราโชวาท ธันวาคม ๒๕๑๐

#2 พระราชดำรัสเกี่ยวกับความเข้มแข็งในจิตใจ

pantip.com

"ความเข้มแข็งในจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจ ความรู้ และอัธยาศัยที่ดี จึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้"
พระราชดำรัสแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต ตุลาคม ๒๕๑๘

#1 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการมีสติ

pantip.com

"สติ จะทำให้หยุดคิดว่า สิ่งที่เราจะพูดหรือทำนั้นผิดชอบชั่วดี จะมีผลเสียหายหรือเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาว"
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรกฏาคม ๒๕๒๐

และนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ ซึ่งแต่ละข้อความนั้นล้วนแฝงไปด้วยคำสอนต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ยังไงเพื่อนๆก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะ รับรองชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนค่ะ

ดูข่าวต้นฉบับ