Talks in Bangkok Design Week 2020 | การบรรยายโดยนักคิดนักสร้างสรรค์

ZipEvent อัพเดต 17 ม.ค. เวลา 10.28 น. • เผยแพร่ 16 ม.ค. เวลา 22.25 น. • Korakoch Jantree
Talks in Bangkok Design Week 2020 | การบรรยายโดยนักคิดนักสร้างสรรค์

Talks in Bangkok Design Week 2020
วันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ TCDC กรุงเทพฯ

การบรรยายโดยนักคิดนักสร้างสรรค์ไทยและต่างชาติ ที่จุดประกายความคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยการลด เลือกใช้ หรือ หมุนเวียนทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนในสังคม

“โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอล้านนารุ่นใหม่” 

คัดสรร 10 ผลงาน จากการระดมสมอง ทดลอง ร่วมมือพัฒนาระหว่างศาตราจารย์ ทัตสึยะ วาดะ Tama Art University ช่างฝีมือ และนักออกแบบรุ่นใหม่ชาวไทย-ญี่ปุ่น เพื่อยกระดับสินค้าโอทอปสิ่งทอด้วยทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และการออกแบบสร้างสรรค์

Talks in Bangkok Design Week 2020

บรรยายโดยศาตราจารย์ ทัตสึยะ วาดะ คณบดีฝ่ายการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/ProductDevTalk

**บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย**

REGENERATING GOOD

International conference จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก อาทิ เดวิท เบนจามิน ผู้ริเริ่มกระบวนการคิดเพื่อความเป็นอยู่ (Living & lifecycle) และ ซาโตชิ นาคากาวา ผู้นำของ Tripod design ร่วมกันนำเสนอมุมมองและประสบการณ์ภายใต้แนวคิด Regeneration หรือการนำศาสตร์เทคโนโลยีและการออกแบบขั้นสูงมาทบทวน เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบของการใช้พลังงานไปอย่างสิ้นเปลืองและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน และร่วมกันหาสมดุลของกลไกในภาคอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

Talks in Bangkok Design Week 2020

วิทยากร
– Satoshi Nakagawa, Product Designer, Design Engineer, tripod design CEO
– David Benjamin, Founder of Principal of The Living and Associate Professor at Columbia GSAPP, Columbia University & The Living (www.thelivingnewyork.com)

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/Kudosbkkdw2020

**บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ และมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

การศึกษายุคสร้างสรรค์:เด็กในอนาคตควรปรับตัวอย่างไร

เมื่อต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะสำหรับการทำงานในอนาคต เราควรต้องเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับ ‘การศึกษา’ หรือไม่ นอกจากนี้ ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ที่ถือได้ว่าดีที่สุดในโลกเรื่องส่งเสริมทักษะเยาวชน (ปี พ.ศ. 2561) จะให้ประโยชน์อะไรบ้างกับโรงเรียนและผู้ปกครอง

Talks in Bangkok Design Week 2020

เรื่องราวการ ‘รีฟอร์ม’ ระบบการศึกษาครั้งใหญ่ของฟินแลนด์ในปี พ.ศ. 2559 จะบอกเราได้ว่าการเรียนรู้แนวสร้างสรรค์กลายเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมให้เด็กๆ พร้อมจะรับมือกับอนาคตได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 100 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/CreativeEducation

What talents drive (digital) innovation economy?

การรวบรวมเครื่องมือสำหรับสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือกับช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและการเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยหน้าที่สำคัญของเครื่องมือนี้คือจัดการบริหารทุนมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางดิจิทัล

Talks in Bangkok Design Week 2020

บรรยายโดย Dr. Detlef Reis, Founder and Chief Ideator of Thinkergy

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 100 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง
https://www.zipeventapp.com/e/thinkergytalk

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย**

เสียงจากชุมชนกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เพื่อการพัฒนาเมืองให้เกิดผลในระยะยาวและยั่งยืนอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สภาพจิตใจ และความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นนั้น Urban Studies Lab จึงจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากมุมมองของตัวแทน 3 ชุมชนท้องถิ่น ที่เคยได้ร่วมงานพัฒนาเมืองกับหน่วยงานภายนอกหลากหลายหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองได้ทำความเข้าใจชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการร่วมมือกันหาแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการทำงานร่วมกับชุมชนในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน

Talks in Bangkok Design Week 2020

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 100 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/UrbanStudiesLabPanel

อนาคตอุตสาหกรรมดนตรีของไทย

งานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นำผลลัพธ์จากเวิร์คช็อป “Future of Thai Music Industry: อนาคตอุตสาหกรรมดนตรีของไทย” มาอภิปรายต่อสาธารณะ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมอุตสาหกรรมดนตรีของไทยจนถึงการนำข้อค้นพบมาวิเคราะห์ และโอกาสพิเศษในการได้ร่วมกิจกรรมเน็ตเวิร์กกิ้ง

Talks in Bangkok Design Week 2020

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. – 19.00 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/ThaiMusicIndustry

iDiscover

iDiscover คือ แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์อันน่าประทับใจในการท่องเที่ยวไปในเมืองต่างๆ ทั่วโลก จากการให้ข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก เรื่องราวประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของเมืองนั้น ๆ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีแอป iDiscover ของเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงในทวีปเอเซีย และจะดีแค่ไหน ถ้าเรามี iDiscover ของเมืองกรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความคืบหน้าและกระบวนการขั้นตอนที่จะทำให้เกิด iDiscover Bangkok ในการบรรยายในครั้งนี้

Talks in Bangkok Design Week 2020

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. – 19.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 100 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/idiscoverybkkTalk

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ**

Introduce 2020 Taiwan International Student Design

ในโอกาสครบรอบ 13 ปี TISDC (Taiwanese International Student Design Competition) โดยกระทรวงการศึกษาไต้หวัน หวังว่าจะนำเสนอโครงการงานประกวดด้านการออกแบบของนักศึกษาไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นไป

Talks in Bangkok Design Week 2020

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 100 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/TISDC

Designing Resiliency

“Designing Resiliency” นำเสนอเครื่องมือและโมเดลที่ช่วยให้ชุมชนรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ด้วยความหลากหลายในการออกแบบ เช่น การเปลี่ยน Modena ให้เป็นพื้นที่เชิงอุตสาหกรรมหลังเหตุแผ่นดินไหวและ การออกแบบระบบสาธารณสุขใน Gorla มิลานเพื่อทั้งชุมชน

Talks in Bangkok Design Week 2020

บรรยายโดย Prof. Carlo Branzaglia, Scientific Coordinator of IED Milano Postgraduate School

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 100 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/IEDTalk

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย**

การพัฒนาอุตสาหกรรม Content Economy ของอินโดนีเซีย

จากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะผลักดันประเทศให้เป็นหนึ่งในมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลกภายในปี 2030 วิทยากรจากภาครัฐและเอกชนของอินโดนีเซียจะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกมูลค่าด้านความคิดสร้างสรรค์สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Talks in Bangkok Design Week 2020

วิทยากร
– Mr. Irfan Aulia, Managing Director, Massive Music Entertainment
– Mr. William Utomo, IDN Media, Media, Advertising, eSports
– Mr. Wishnutama Kusubandio, Minister, Ministry of Tourism and Creative Economy Republic of Indonesia

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 100 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/bekraftalk

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย**

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ครือข่ายจัดตั้งสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT Working Group) จัดตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2562 โดยมีเป้าประสงค์ในการเป็นตัวแทนภาคเอกชนของกลุ่มอุตสาหกรรมศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ และดนตรี เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกัน และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เศรษฐกิจสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับสาธารณะ รวมถึงหน้าที่ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล

Talks in Bangkok Design Week 2020

วิทยากร
– ตัวแทนจาก Hotel Art Fair
– ตัวแทนจาก Bangkok International Performing Arts Meeting: BIPAM

ผู้นำเสวนา
– ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. – 19.30 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/CreativeEcoandContempArt

ปลุกความคิดสร้างสรรค์ให้คนเมือง

BKKDW2020 และ OpenIDEO Bangkok Chapter จะช่วยปลุกความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณให้กลับมาอีกครั้งเพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถที่มนุษย์ทุกคนมี แต่อาจถูกปิดกั้นด้วยข้อจำกัดบางอย่าง จะมีกระบวนการใดบ้าง ที่จะช่วยเรียกความคิดสร้างสรรค์ของคนเมืองให้กลับคืนมา?

Talks in Bangkok Design Week 2020

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/openIdeoTalk

สำรวจการทำงานออกแบบเพื่อภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยกำลังหาวิธีการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความคิด ทักษะการออกแบบ วิธีการและเครื่องมือสามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการพัฒนาบริการและนโยบายที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรม การบรรยายจะพูดถึงคุณค่าและวิธีการทำงานในการออกแบบที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐพร้อมตัวอย่างจากทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติและข้อเสนอแนะ

Talks in Bangkok Design Week 2020

บรรยายโดย อาจารย์พิเศษ วีรังคบุตร นักการศึกษาด้านการออกแบบและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมสังคม

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 14.30 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/ExploringDesignTalk

กระบวนการสร้างความยืดหยุ่นสำหรับคนเมืองในอนาคต

จุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองมีการ ปรับตัว อยู่รอด และเติบโต นั่นคือสภาพจิตใจภายในของคนในเมืองนั่นเอง ที่ทุกวันนี้เต็มไปด้วยความคิด ความเชื่อ และเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางความคิด

Talks in Bangkok Design Week 2020

BKKDW2020 และ Amplifi Design ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ที่จะทำให้คุณค้นพบพลังของการเปลี่ยนแปลงความคิด ที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองที่ดีขึ้นและยั่งยืน ในอนาคต

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.45 – 15.45 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/AmplifiDesignTalk

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ**

มองเมืองผ่านวัฒนธรรม

กิจกรรมสัมมนาพูดคุยเรื่องเมือง ความเป็นอยู่ของผู้คนจากกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผ่านมุมมองจากวัฒนธรรม ค่านิยม ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย จากประสบการณ์ของนักเขียน นักวิชาการและนักแปลหนังสือเกี่ยวกับเมือง ทั้ง 3 ท่าน

Talks in Bangkok Design Week 2020

วิทยากร
– Little Thoughts ผู้เขียน “THE OTHER CITIES: เมืองน่าอยู่ที่รู้สึก”
– ผศ.ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้เขียน “เมืองกินคน”
– คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้เขียน “Powerism”

ผู้นำเสวนา
– Cloud-Floor

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง https://www.zipeventapp.com/e/cultureandcity

ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย Line: Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com 
Twitter: @Zipevent 
Facebook: @Zipevent
r />Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com 
Twitter: @Zipevent 
Facebook: @Zipevent

ดูข่าวต้นฉบับ