"ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่" ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

สยามรัฐ อัพเดต 18 ส.ค. เวลา 04.33 น. • เผยแพร่ 18 ส.ค. เวลา 04.33 น. • สยามรัฐออนไลน์

รายงาน: “ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ” จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 13 หน่วยงานหลัก จัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ประกอบกับเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืน

โอกาสนี้ องคมนตรีได้รับชมการแสดงและรับฟังการอ่านเรียงความจากเยาวชนที่ชนะการประกวดในหัวข้อ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยเท้าพ่อ ทั้งระดับประถมและมัธยม จากนั้นได้ทำพิธีเปิดนิทรรศการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวต้อนรับ และนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ และองคมตรีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ และรางวัลชนะการประกวดนิทรรศการ “ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ” จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง

นิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จากหน่วยงานร่วมที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน งานเพาะชำกล้าไม้ งานสวนรุกขชาติ งานวิชาการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร งานส่งเสริมสหกรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา งานประมง งานชลประทาน งานส่งเสริมการเกษตร งานสวนพฤกษศาสตร์ งานพัฒนาชุมชนที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการศึกษา ทดลอง วิจัย และขยายผลการพัฒนาผ่านองค์ความรู้ที่พิสูจน์มาแล้วถึง 41 ปี เป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบและผู้สนใจในทั่วประเทศได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพและสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวตามวิธีชีวิตใหม่ในปัจจุบัน
โอกาสนี้ องคมนตรีร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงสาธิตนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับเยาวชนไทยสืบสานปณิธานงานพ่อสร้างอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นต้นแบบของการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2522 นับเป็นระยะเวลา 41 ปี ที่ทำหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์สังคม เพื่อให้เกษตรกรมีรูปแบบการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ายมาดำเนินงาน และได้นำผลสำเร็จไปขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ จำนวน 43 หมู่บ้าน 12,403 ครัวเรือน โดยเกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ยังได้นำผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย มาจัดทำเป็นหลักสูตรเพื่อใช้ในการถ่ายทอดขยายผล โดยในงาน “ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ” ในครั้งนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 หลักสูตร อาทิ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต การให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงปลา การแปรรูปต่างๆ ทั้งพืชผลทางการเกษตร และการ แจกจ่ายปัจจัยการผลิตในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ