อำเภอเมืองอ่างทองขับเคลื่อนแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE

สยามรัฐ อัพเดต 15 ส.ค. เวลา 17.11 น. • เผยแพร่ 15 ส.ค. เวลา 17.11 น. • สยามรัฐออนไลน์
อำเภอเมืองอ่างทองขับเคลื่อนแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE

อำเภอเมืองอ่างทองขับเคลื่อนแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE กองทุนแม่ของแผ่นดินให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

วันที่ 15 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. ที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง มีนายสุทิน คงพละ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองอ่างทองให้การต้อนรับและกล่าวรายงานตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรที่ต้องเผชิญวิกฤติยาเสพติดและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อกลุ่มมวลชนพลังแผ่นดินที่อาสาต่อสู้กับภัยยาเสพติดได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านทางเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ประกอบกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น
สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดอ่างทองจึงมอบหมายให้ทุกอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ได้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดึงแกนนำเยาวชนในพื้นที่ออกมาสร้างกระแสรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลละ 1 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบในการดึงวัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่เป็นแกนนำหลักเพื่อกระตุ้นให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในครั้งนี้จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อให้แกนนำเยาวชนในหมู่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สำหรับในวันนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จาก ผู้นำหมู่บ้านตำบลหัวไผ่/วัฒนธรรมจังหวัด/สาธารณะสุขอำเภอ รพสต./อสม และภาคเอกชนมาจัดกิจกรรมที่วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ และได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศบาลตำบลศาลาแดงและตำบลโพสะ ที่สนับสนุนรถรางในการเดินทางทั้งไปและกลับ

ดูข่าวต้นฉบับ