กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ รับมือไวรัสโคโรนา2019 เผย 3 ชม. รู้ผล

JS100 - Post&Share อัพเดต 28 ม.ค. 2563 เวลา 08.53 น. • เผยแพร่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 08.20 น. • JS100:จส.100
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ รับมือไวรัสโคโรนา2019 เผย 3 ชม. รู้ผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ รับมือไวรัสโคโรนา2019 เผย 3 ชม. รู้ผล

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่ ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ ศวก.ที่ 6 ชลบุรี ศวก.ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต และศวก.ที่ 12 สงขลา มีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ ในการรับมือสถานการณ์ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel coronavirus 2019; nCoV 2019) โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสงสัยติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การคัดกรองของกรมควบคุมโรค ซึ่งสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้อย่างแม่นยำ มีความจำเพาะสูง เชื่อถือได้ และรู้ผลภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง 

     นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยเทคนิค Real-Time RT-PCR (rRT- PCR) ใช้เวลาตรวจวิเคราะห์และรู้ผลภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง หากผลการตรวจเป็นลบ สามารถรายงานผลได้ทันที อย่างไรก็ตามกรณีผลลบ อาจเกิดจากตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือด้อยคุณภาพ ได้แก่ ตำแหน่งที่เก็บสิ่งส่งตรวจไม่สัมพันธ์กับพยาธิสภาพของโรค หรือระยะเวลาที่เก็บห่างจากวันเริ่มป่วยมากเกินไป เจ้าหน้าที่จึงควรทบทวนคำแนะนำการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมกับเก็บตัวอย่างใหม่ส่งตรวจซ้ำ แต่หากผลการตรวจเป็นบวก จะดำเนินการตรวจยืนยันอีกครั้งด้วยการตรวจลำดับนิวคลิโอไทด์ (Nucleotide sequencing ) ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้การสรุปผลการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ nCoV 2019 มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรักษา

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยในระยะแรกพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Real-Time RT-PCR ควบคู่ไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) และในระยะต่อไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดแผนขยายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจยืนยันได้โดยตรงหลังจากการประเมินระยะแรก เพื่อให้สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว

ดูข่าวต้นฉบับ