ธรรมlife EP90 | #ถ้าสงสัยพระ เราผิดไหม

สวนโมกข์ เผยแพร่ 08 ส.ค. เวลา 17.00 น. • อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

ตอบโดย พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร

การที่เราสงสัยว่า พระไม่เดินบิณฑบาต แต่ยืนรับบาตรหน้าตลาดทุกวัน มันผิดไหมหรือพระทำกิริยาแบบนี้ มันไม่ตรงกับที่เราคิดว่าควรจะเป็น หากเรานึกสงสัยในเรื่องอะไรแบบนี้จะผิดหรือบาปไหม พระอาจารย์ท่านเมตตาตอบไว้แบบนี้ค่ะ

เจริญพร

อาตมาขออนุญาตตอบเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ ฝ่ายสงสัย อีกส่วนหนึ่ง คือ ฝ่ายที่ถูกสงสัย โดยในที่นี้จะขออนุญาตพูดในส่วนที่ถูกสงสัยก่อน การที่พระสงฆ์บิณฑบาต ถือว่าเอื้อต่อพระธรรมวินัย เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งที่ต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพ กิจวัตรของพระสงฆ์มี 4 อย่าง เรียกว่า กรณียกิจ ได้แก่ หนึ่งบิณฑบาต สองนุ่งห่มผ้าบังสุกุล คือจีวร สามอยู่โคนไม้ สี่ฉันยาดองน้ำมูตร

 เหล่านี้เป็นกิจที่งดงาม ทำความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นกับประชาชนด้วย และตัวของพระ เณร ก็เจริญในธรรมด้วย

อย่างไรก็ดี อาจจะมีภาพบางภาพที่ทำให้เกิดความสงสัยได้ ซึ่งก็สงสัยได้เลย เพราะมีเหตุให้คิดทีนี้เมื่อคิดแล้ว อย่าหยุดเพียงแค่คิดให้ดูใจเราต่อไปว่า มีโทสะเกิดขึ้นไหม ถ้าในใจของผู้คิดมีโทสะเกิดขึ้น พิษของโทสะก็จะแทรกเข้าไปภายในใจของผู้คิดเอง

ถามว่าโทสะดีหรือไม่ดี โทสะเกิดขึ้นที่ใด ก็จะเผาลนจิตใจของผู้นั้น ดังนั้นมันเป็นเหตุและผล ถ้าเกิดว่าเห็นภาพที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเรามีความคิด ข้อสงสัยเกิดขึ้นก็พึงรักษาจิตไว้ ไม่ให้โทสะปรากฏ จากนั้นค่อยกลับมาสู่การพินิจวิเคราะห์ต่อว่าเหตุการณ์นั้นเป็นไปอย่างไร ถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่ไม่งดงาม ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท เราจะช่วยเอื้อเฟื้อต่อเรื่องนี้อย่างไร

ในสมัยก่อนนี้ พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลขึ้นมาทีละข้อก็เกิดขึ้นจากความไม่งดงามแบบนี้แหละ พระทำแล้วก็มีคนไปโพนทะนา แล้วก็รู้ถึงพระพุทธเจ้า พระองค์จึงได้บัญญัติว่าสิ่งนี้ไม่ควรนะภิกษุทั้งหลาย หากมีการประพฤติที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยนั้นก็เป็นเรื่องของพระที่ต้องจัดการ ดังนั้นอยากจะให้ทุกคนอย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ตั้งสติแล้วก็พิจารณา รักษาจิตให้มั่นคง รักษาจิตให้เข้มแข็ง อย่าให้โทสะเข้าครอบงำ ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุที่ไม่ดี ก็ค่อย ๆ หาทางแก้ไข ขอให้ระลึกไว้ว่า ความทุกข์ ความสุข ล้วนเกิดที่ใจของเรา

เจริญพร

ถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังต้องเผชิญกับความยากลำบาก ระบายความหนัก ความเหนื่อย หรือความเครียด ความทุกข์ของคุณมาให้พวกเราได้ที่ www.bia.or.th/dhamlife ติดตามข้อธรรมดีๆ ได้ที่เพจ fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ

Line: @Suanmokkh_Bangkok