KR-ECI ส.ค. ดีขึ้นเล็กน้อย จาก... ราคาพลังงานลด รายได้ภาคเกษตรเพิ่ม และมาตรการภาครัฐ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย อัพเดต 16 ก.ย 2562 เวลา 08.39 น. • เผยแพร่ 16 ก.ย 2562 เวลา 08.39 น.

         ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือน ส.ค. 2562 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 41.5 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 41.9 จากความกังวลที่ลดลงต่อประเด็นเรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ หลังราคาพลังงานปรับตัวลดลง ประกอบกับครัวเรือนบางส่วนมีความกังวลต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำลดลง ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการของภาครัฐ ทั้งในส่วนของเงินให้เปล่าผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรบางรายการที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีส่วนทำให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
         สำหรับดัชนีฯ ในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากระดับ 43.9 มาอยู่ที่ระดับ 44.3 จากมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นของครัวเรือนไทยบางส่วนต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำในช่วงระยะ 3 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตร เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างไรก็ตาม การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ดำเนินการก่อนเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ครัวเรือนที่สำรวจไม่ได้นำปัจจัยเรื่องน้ำท่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังเปราะบางและเผชิญหลายปัจจัยท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของไร่นาจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการชาระหนี้ของครัวเรือน รวมไปถึงความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวที่กระทบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

​​

ดูข่าวต้นฉบับ