เจ้าของวลี'เฮงซวยทุกมาตรา'จุก!อดีตผู้พิพากษายกรธน. 16 มาตราถามจะตัดทิ้งหรือจะแก้อย่างไร

ไทยโพสต์ อัพเดต 16 ก.ย 2562 เวลา 07.35 น. • เผยแพร่ 16 ก.ย 2562 เวลา 07.35 น. • ไทยโพสต์

16 ก.ย.62 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

…..เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ที่ตลาดเกษตรมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชน จัดเสวนา “รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใคร? รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อคนไทยทุกคน” …..นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวตอนหนึ่งว่า “มีคนพูดเยอะจะแก้รัฐธรรมนูญหรือร่างใหม่ทั้งฉบับ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่สมควรทำ เพราะรัฐธรรมนูญนี้ *เฮงซวยทุกมาตรา* กระบวนการไม่ชอบธรรม ไม่มีประชาชนไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มีความชอบธรรมต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ ด้วยการให้ประชาชนเข้าไปร่วม”

…..รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 …..มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข …..มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ …..มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก …..มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย …..มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ …..มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี ฯลฯ …..มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ฯลฯ …..มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิดและทรงปิดประชุม …..มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ …..มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย …..มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก …..มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา …..มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ …..มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ฯลฯ …..มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง ฯลฯ …..มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ ฯลฯ

…..นี่คือบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่นางสาวพรรณิการ์กล่าวว่า *เฮงซวยทุกมาตรา* และต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ …..นางสาวพรรณิการ์ช่วยบอกประชาชนที่ลงมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จำนวน ๑๖.๘ ล้านคนด้วยว่าจะตัดมาตราต่างๆ ที่กล่าวมาทิ้งไปเลยหรือจะแก้ว่าอย่างไร

…..เจ้าพนักงานตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรุณาพิจารณาว่า ถ้านำคำว่า *เฮงซวยทุกมาตรา* พิจารณาประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ดังที่กล่าวมาจะเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ หรือไม่ …..มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ สามปีถึงสิบห้าปี

ดูข่าวต้นฉบับ