จี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ห้ามใช้ชื่อสถาบันการศึกษาเพื่อเคลื่อนไหวผิดกฎหมาย

ไทยโพสต์ อัพเดต 11 ส.ค. เวลา 04.44 น. • เผยแพร่ 11 ส.ค. เวลา 04.44 น. • ไทยโพสต์

11 ส.ค.63-ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Warat Karuchit ในนามประชาชนคนหนึ่ง ว่าเห็นน้องๆกลุ่มต่างๆมีข้อเรียกร้องหลายข้อ เลยอยากจะขอใช้สิทธิของประชาชนคนหนึ่งเรียกร้องบ้าง

ผมขอเรียกร้องต่อผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ท่านพิจารณา "ไม่อนุญาต" ให้มีการจัดกิจกรรมที่อ้างชื่อสถาบันของท่าน เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการจัดในนามสถาบัน หรือตัวแทนของสถาบัน ทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง เนื่องจากการกระทำเช่นนี้ กระทบต่อสิทธิของนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าท่านอื่นๆที่ไม่ได้เห็นด้วยกับกิจกรรมดังกล่าว และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมได้ หากใช้ชื่อสถาบันของท่าน ย่อมหมายถึงผู้บริหารเห็นชอบกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว และท่านต้องรับผิดชอบในผลของการจัดกิจกรรมนั้น โดยเฉพาะการกระทำที่ผิดกฎหมาย

2. ขอให้ท่านมีการตักเตือน เน้นย้ำอย่างเข้มงวด ไปยังนักศึกษา และบุคลากร ถึงกรอบของการใช้เสรีภาพตามที่บุคคลพึงมี โดยไม่เป็นการใช้เสรีภาพที่เกินขอบเขต ขัดต่อกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และแจ้งถึงโทษทั้งทางวินัยของสถาบัน ทั้งของนักศึกษา และบุคลากร ที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบของสถาบัน รวมถึงกฎหมายของประเทศในข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย

3. ขอให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถาบันของรัฐ หรือในกำกับของรัฐ ดำเนินการตามหน้าที่ของข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ในการกำกับ ดูแล ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ตามระเบียบของสถาบัน ที่บุคลากรจะต้องเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจที่ท่านมี ในการดำเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายกับบุคลากรหรือนักศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่ละเมิดระเบียบของสถาบันและกฎหมายของประเทศ และต้องทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันของท่านให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เยาวชนของประเทศ จะได้รับการศึกษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องผู้ที่อยู่ในการดูแลของท่านอันตรายทั้งต่อทางกาย ทางใจ ทางความคิด สนับสนุนการใช้เสรีภาพในทางสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพของประชาชนในประเทศต่อไปในอนาคต.  

 

ดูข่าวต้นฉบับ