Kick Off!! โครงการแพะ-แกะล้านนา ดันเกษตรกร 3 จว.เหนือ พัฒนาการเลี้ยงตรงใจตลาด

สยามรัฐ อัพเดต 15 ก.ย 2562 เวลา 07.01 น. • เผยแพร่ 15 ก.ย 2562 เวลา 07.01 น. • สยามรัฐออนไลน์
 Kick Off!!  โครงการแพะ-แกะล้านนา ดันเกษตรกร 3 จว.เหนือ พัฒนาการเลี้ยงตรงใจตลาด

กระทรวงเกษตรฯ Kick Off โครงการแพะ-แกะล้านนา นำร่อง 3 จว.เหนือ ผลักดันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง พัฒนาเลี้ยงแพะให้ตรงตามความต้องการของตลาด

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ-แกะล้านนา ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ” พร้อมมอบป้ายอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แก่ ตัวแทนกลุ่มเกษตรจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อ-ขาย แพะ ระหว่าง เครือข่ายเกษตกรเลี้ยงแพะ-แกะ ตามโครงการฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด กับ บริษัทเอ วาย เค มัทเทิน จำกัด โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง

ในการนี้ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และ นายสุรเดช สมิเปรม พร้อมด้วย นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัด นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 นำเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผอ.กองแผนงาน นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผอ.อิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผอ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

นอกจากนี้ นายประภัตร ยังได้ร่วมหว่านเมล็ดพันธ์กระถินเพื่อให้เติบโตเป็นอาหารแพะในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย ขณะที่นายประพัฒน์ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ

นายประภัตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมอาชีพ ด้านแพะ-แกะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จึงได้อนุมัติเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแพะ-แกะล้านนา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง กลุ่มเกษตรกรรวม 22 กลุ่ม เกษตรกรรวม 220 ราย วงเงินอนุมัติรวม 44 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมเป็นช่องทางให้เกษตรกรสามารถเริ่มอาชีพการเลี้ยงแพะ หรือพัฒนาการเลี้ยงแพะให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ สร้างรายได้แก่เกษตกรตลอดปี จนสามารถทำเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้ ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่อาจประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง

“นายกรัฐมนตรีฯ ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด ซึ่งพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยให้เข้าไปให้ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีเงินใช้ภายใน 120 วัน ซึ่งแพะ-แกะ เป็นสัตว์ที่มีโอกาสสร้างรายได้สูง เพราะลงทุนน้อย ผลตอบแทนไว และเลี้ยงง่าย จึงยินดีสนับสนุนโครงการดังกล่าวนี้” รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

จากการรายงานพบว่า ในปี 2562 มีจำนวนแพะในประเทศไทยทั้งสิ้น 832,533 ตัว (แพะเนื้อ 803,768 ตัว แพะนม 28,765 ตัว) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 65,850 ครัวเรือน โดยในปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งแก่ชมรมเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับจังหวัด 64 ชมรมจังหวัด สมาชิกเกษตรกรเลี้ยงแพะ 7,551 ราย สภาพการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม สามารถผลิตและส่งออกแพะเนื้อบางส่วนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแพะเนื้อ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมาก เพราะราคาดี ต้นทุนต่ำ

ด้าน นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง ที่เข้าร่วมและผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ ได้รับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้การเลี้ยงแพะ ตลอดจนการพัฒนาแพะด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการเลี้ยงในอนาคต และแนวทางในการดำเนินโครงการแพะ แกะล้านนา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้การเลี้ยงแพะของเกษตรกรภายใต้โครงการมีความยั่งยืน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้ ด้านพันธุ์แพะ ด้านอาหารสัตว์ ด้านผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสุขภาพและมาตรฐานฟาร์ม ด้านการแปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลผลิต อีกทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย แพะ ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะ ตามโครงการฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด กับ บริษัทเอ วาย เค มัทเทิน จำกัด พร้อมมอบเอกสารคู่มือการเลี้ยงแพะ จำนวน 1,000 เล่ม แก่เกษตรกร และผู้สนใจ

ดูข่าวต้นฉบับ