โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ไลฟ์สไตล์

หิริโอตัปปะคืออะไร ทำไมคนเราต้องละอายและเกรงกลัวต่อบาป

LINE TODAY

เผยแพร่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 11.55 น. • Pimpayod

ในทางพระพุทธศาสนาคำว่า “หิริ” คือ ความละอายต่ออกุศล ส่วน “โอตัปปะ” คือ ความเกรงกลัวต่ออกุศล ฉะนั้นหิริโอตัปปะก็คือความละอายและเกรงกลัวต่ออกุศลทั้งปวง

การมี ‘หิริ’ ทำให้คนเรามีความละอายแก่ใจ ไม่คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่วทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น เพราะมีความละอายใจต่อบาปที่จะเกิดขึ้นจนสามารถชนะใจตัวเอง หยุดความชั่วที่คิดจะกระทำได้ 

ส่วนการมี ‘โอตัปปะ’ ทำให้เรารู้จักเกรงกลัวต่อบาป กลัวโทษที่จะเกิดขึ้นจากการทำความชั่ว ทั้งโทษที่เกิดจากผลแห่งกรรม และโทษทางกฎหมาย ซึ่งผู้ที่มีโอตัปปะมักจะเป็นผู้เข้าใจในกฎแห่งกรรม เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว 

ทั้งนี้ การจะมี ‘หิริโอตัปปะ’ ได้นั้น ต้องอาศัยการอบรมเลี้ยงดู สอนสั่งให้รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักบาปกรรม รู้จักผลแห่งกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ที่สำคัญต้องรู้จักเคารพตัวเอง เคารพความถูกต้องจึงจะเกิดความละอายและเกรงกลัวต่อบาปได้

หิริและโอตัปปะถือว่าเป็นธรรมะที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจ เตือนภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าใครก็ตามที่ไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปย่อมจะถูกชักจูง ชักชวนไปในหนทางที่ผิดได้โดยง่าย เริ่มจากผิดน้อย กลายเป็นผิดมาก จนสามารถทำผิดร้ายแรง ทำเรื่องเลวร้ายได้ทุกอย่างเพราะไม่มีจิตสำนึกใด ๆ ให้นึกถึงบาปกรรม หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

การไม่มีหิริโอตัปปะเปรียบได้กับการไม่เชื่อกฎแห่งกรรม คิดว่ากรรมไม่มีจริง ยิ่งผลของกรรมที่เห็นกันตั้งแต่ชาตินี้ยิ่งไม่มีจริง แต่ถ้าลองพิจารณาดี ๆ จะรู้เลยว่ากรรมมีจริง เป็นกรรมติดจรวดที่เห็นกันตั้งแต่ชาตินี้เลยด้วย ใครทำอะไรไว้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า บางคนรับผลกรรมกันตอนนี้ เดี๋ยวนี้เลย ดังนั้นคนเราจึงต้องละอายและเกรงกลัวต่อบาป เพราะนอกจากจะไม่ให้กรรมตามทันแล้ว ยังเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขที่สุดด้วย

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 78

 • Kenny2
  คนเกรงใจคนอื่น เค้าเรียก"มีมารยาท" คนเกรงกลัวต่อบาป ก็จะไม่ทำบาป(เอง)โดยไม่ต้องมีใครมาบอก....เค้าก็เรียกว่า คนดีไงครับ___มันเป็นธรรมชาติของผู้ เจริญแล้วทั้งในโลกและในธรรม.....คือการ"ไม่ต้องมีใครมาบอก"...รู้เอง เป็นเอง
  19 เม.ย. 2561 เวลา 13.46 น.
 • @...
  คิดว่า ถ้าคนเรามีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ว่าหิริโอตัปปะอยู่ในหัวใจและนำมาใช้ควบคู่กับดำเนินชีวิต คิดว่าโลกนี้คงจะมีความสุขและน่าอยู่มากขึ้นกว่านี้.
  19 เม.ย. 2561 เวลา 13.23 น.
 • ทรัพย์คือหิริ เป็นผู้มีความละอาย คือละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตละอายต่ออกุศลกรรม เรียกว่า ทรัพย์คือหิริ ทรัพย์คือโอตตัปปะ เป็นผู้มีความกลัว คือกลัวต่อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตกลัวต่ออกุศลกรรม เรียกว่า ทรัพย์คือโอตตัปปะ อยู่ในทรัพย์ 7 ประการ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา
  19 เม.ย. 2561 เวลา 14.27 น.
 • ธนชล(โชคดี)
  ถ้ามีหิริโอตัปปะคงไม่เกิดฉ้อราษฎร์บังหลวง
  19 เม.ย. 2561 เวลา 13.50 น.
 • sawat
  ข้าราชการไทยนกม.ที่มีอำนาจไม่มีหิริโอตัปปะ
  19 เม.ย. 2561 เวลา 13.12 น.
ดูทั้งหมด