“กองทุนรวม”...ช่วยนักลงทุนได้อย่างไร?

Wealthy Thai อัพเดต 14 ธ.ค. 2562 เวลา 02.41 น. • เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2562 เวลา 02.41 น. • wealthythai
“กองทุนรวม”...ช่วยนักลงทุนได้อย่างไร?

ในปัจจุบันนี้ช่องทางการลงทุนต่างๆ ได้เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงรูปแบบการลงทุนได้หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ปัญหาของนักลงทุนส่วนใหญ่คือมักไม่มีเวลาในการศึกษาและติดตามข้อมูลการลงทุนอย่างใกล้ชิด และเนื่องด้วยมีเงินลงทุนจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้มากพอ ดังนั้นการลงทุนผ่าน ‘กองทุนรวม’ จึงเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบมากขึ้น

 

           

โดย “กองทุนรวม” นั้นเป็นเครื่องมือในการลงทุน (Investment Vehicle) ชนิดหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนจำนวนมาก และนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล (กองทุน) โดยผู้จัดการกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุนซึ่งนักลงทุนจะได้รับ“หน่วยลงทุน” ตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้ และผลการดำเนินงานของกองทุนจะสะท้อนไปที่ ‘มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน (Net Asset Value : NAV)’ ซึ่งจะทำการคำนวณตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน

 

      

 

“ข้อดี”…ของการลงทุนใน ‘กองทุนรวม’ มีดังนี้

 

 

1. มีกลไกที่ปกป้องคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุน

 

โดยมี ‘สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)’ เป็นหน่วยงานรัฐที่คอยควบคุมและกำกับดูแลบลจ. ให้การลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม รวมถึงจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน ทำให้นักลงทุนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้จากหนังสือชี้ชวนการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ 

 

2. สามารถใช้เงินลงทุนไม่มาก

           

ในขณะที่การลงทุนอื่นๆ จำเป็นต้องมีเงินลงทุนพอสมควรในการเริ่มลงทุน เช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่การลงทุนในกองทุนรวมนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากโดยสามารถลงทุนในหลักร้อยหรือหลัก ‘พันบาท’ จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ในการลงทุน  

         

 

3. กองทุนรวมบริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

           

การลงทุนต่างๆ จำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาและติดตามข้อมูลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกองทุนรวมนั้นจะมีทีมงาน ‘ผู้จัดการกองทุน’ ที่มีความรู้ความสามารถ คอยดูแลและบริหารกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายของกองทุน ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถวางใจได้ว่ามีมืออาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด   

 

 

4. กองทุนรวมมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

           

ในแง่ของกองทุนรวมทั่วๆ ไปนั้น ผลกำไรจากการขายกองทุนได้รับการยกเว้นภาษีส่วนต่างกำไร ทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  (แต่หากกองทุนนั้นๆ มีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร จะเสียภาษีในอัตรา 10%  ซึ่งนักลงทุนสามารถแยกหักภาษีโดยไม่รวมคำนวณกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้) 

 

 

และใน “การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” นั้น ก็มี ‘กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)’  ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้สุทธิ แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท (โดยนักลงทุนจะต้องถือครอง LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน จึงจะขายได้โดยไม่ต้องเสียภาษี) และ ‘กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)’  ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้สุทธิ แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข./ประกันชีวิตแบบบำนาญ (โดยนักลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี จนถึงอายุ 55 ปี  จึงจะขายได้โดยไม่ต้องเสียภาษี )

 

“ถึงแม้ว่า LTF จะไม่มีการต่ออายุในสิ้นปี 2562 แล้ว  แต่ก็ยังมีกองทุน RMF ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ต่อเนื่อง”  

 

 

5. กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย

           

เนื่องจากจุดประสงค์ในการลงทุน และการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน  ทำให้การลงทุนในแต่ละสินทรัพย์นั้นจะมีความเสี่ยงเฉพาะตัว  แต่สำหรับกองทุนรวมนั้นมี ‘นโยบายการลงทุน’ ที่หลากหลาย ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น หากต้องการที่จะพักเงินในระยะสั้น รับความเสี่ยงได้ต่ำแต่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก ก็สามารถเลือกลงทุนใน ‘กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)’  

 

“หรือหากต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากประจำ รับความเสี่ยงได้ปานกลางก็อาจจะลงทุนใน ‘กองทุนรวมตราสารหนี้’ และสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์แล้ว ‘การจัดสรรเงินลงทุน  (Asset Allocation)’ ด้วย ‘กองทุนรวมผสม’ หรือ ‘กองทุนรวมตราสารทุน’  ‘กองทุนรวมต่างประเทศ’  ทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตลงทุนนั้นลดลงและผลตอบแทนที่ได้รับมีเสถียรภาพมากขึ้น”  

 

           

*จะเห็นว่า ‘กองทุนรวม’ นั้น มีข้อดีมากมายสำหรับนักลงทุน แต่นักลงทุนเองก็ควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของกองทุนรวมที่ตนเองจะเข้าไปลงทุน รวมถึงลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของตนเอง เพราะหากเลือกนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง ก็อาจจะทำให้การลงทุนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้   *

 

 

ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ LINE@cfpthailand,TFPA Facebook Fanpageและ  www.tfpa.or.th

 

ดูข่าวต้นฉบับ