โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ไทยกระหึ่มเวทีประชุม UN-FAO หลังคว้ารางวัล “วันดินโลก”

ฐานเศรษฐกิจ

อัพเดต 09 ธ.ค. 2566 เวลา 03.23 น. • เผยแพร่ 09 ธ.ค. 2566 เวลา 10.06 น.

รายงานข่าวเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมวันดินโลก (World Soil Day) ขององค์การสหประชาชาติ ยูเอ็น นิวยอร์กและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ผ่านระบบ live stream

โอกาสนี้ UN FAO และผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยโดยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล King Bhumipol World Soil Day Award 2023

ทั้งนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการจัดการดินและน้ำทางการเกษตร พร้อมกันนี้ได้ขอให้ที่ประชุม รวมทั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำทั่วโลก ช่วยกันสนับสนุนการ ดำเนินงานของสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP PA) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture organization : FAO) อย่างต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ได้เข้าร่วมงาน มหกรรมวันดินโลก World Soil Day ครั้งที่ 6 “Soil and Water, a source of life: ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ที่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับสมาคมดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีสมัชชาความร่วมมือ การรวมกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ภาคส่วนที่มีความ เกี่ยวข้องกับดินทุกมิติ

ประกอบด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม เกษตรกร และภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านดิน ร่วมกับชับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรดิน สู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตามภูมิสังคม สร้างความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหาร ขจัดความอดอยาก หิวโหย(Zero Hunger) นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งจัดงานวันดินโลกขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า ในปีนี้ ซึ่งเป็นการครบรอบ 10 ปีวันดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย คว้าที่ 1 รางวัลระดับโลก “King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566” ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ

วันดินโลก 5 ธันวาคม องค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร และประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย

สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาสังคม รวมทั้งเกษตรกร อาทิเช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ฯลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพยากรดิน เพื่อความมั่นคงทางอาหารเป็นอย่างมาก

ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ SDGs เป้าหมายที่ 17 Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) ในการเสนอเข้าชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ในหัวข้อ “Spirit of Soil Spirit of Partnership” ภายใต้ FAO/United Nations ในธีม “Soils where Food begins” No Soil , No Food, No Healthy Soil , No Healthy Food. เชื่อ “ ทุกวัน….คือวันดินโลก” Every Day is World Soil Day จนได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรด้านทรัพยากรดินจากทั่วโลกของสหประชาชาติ ให้เป็นผู้ชนะรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ไทยร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

โดยในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ในงานวันดินโลก ประจำปี 2566 ซึ่งงานดินโลกดังกล่าว ดำเนินการจัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย กล่าวตอนท้ายว่า ในมหกรรมวันดินโลก World Soil day ครั้งที่ 6 จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิเช่น ขบวนแห่เปิดยุทธการ “หยุดโลกเดือด .. ปิดประตูนรก เปิดประตูสวรรค์” วงเสวนา “สถานการณ์โลกเดือด คำตอบอยู่ในคัมภีร์ชาติพันธุ์” กิจกรรมเปิดห้องเรียนบน ดิน 7 ภาค กิจกรรม Walk Rally “แก้ปัญหาดินตามศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยคนคืนชีวิตให้แผ่นดินจากทั่วประเทศ เวทีรวมพลัง “เคลื่อนวันดินโลก”

ภารกิจ “หยุดดินพัง – Stop soil Erosion, Save our Future” สร้างพื้นที่เรียนรู้แก้ปัญหาดินพังทลาย/ สร้าง โคก หนอง นา แก้ปัญหาวิกฤต และการเสวนาผองเพื่อน “เฮ็ด Talk ทำแล้วพูด” ซึ่งกิจกรรมในงานจะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขปัญหาเรื่องดิน และศาสตร์ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานต่อยอดความรู้จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เผยแพร่องค์ความรู้ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมกว้างยิ่งขึ้นในทุกระดับ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคมโลก และมนุษยชาติต่อไป

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0