8 ข้อต้องรู้ !! ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางอย่างไรให้ถูกวิธี

Businesstoday เผยแพร่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 08.20 น. • Businesstoday
8 ข้อต้องรู้ !! ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางอย่างไรให้ถูกวิธี

จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2563 วันนี้หากใครที่ยังไม่ได้ ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง หรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิด มีคำตอบและวิธีการมาให้ดังนี้!!

เตรียมเอกสารให้พร้อม8 อย่างสำหรับการลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ตามนี้

1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน(ดร.01)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน(ดร.02)

3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง(บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์(กรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่1 และผู้รับรองคนที่2

ต้องลงทะเบียนที่ไหนต้องลงทะเบียนอย่างไร!?!

ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
  • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
  • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน100,000 บาท ต่อคนต่อปี

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ 

  • มีสัญชาติไทย(พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
  • เกิดตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ6 ปี
  • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
  • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สามารถไปลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท ได้ที่ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ เกิดและอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้ไป ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต, เกิดและอาศัยอยู่ที่ พัทยา ให้ไปลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา, เกิดและอาศัยในส่วนภูมิภาค ให้ไปลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

สำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่ต้องไปยื่นคำร้องใดๆ!! เพราะยังไม่เข้าข่ายคุณสมบัติตามที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อลงทะเบียนและผ่านกระบวนการทางราชการแล้ว เข้าไปตรวจสอบสิทธิสวัสดิการได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด กรอกข้อมูล2 อย่างด้วยกันได้แก่

1.เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน

2.เลขบัตรประจำตัวของเด็กแรกเกิด

เท่านี้ก็จะได้รับทราบข้อมูลว่าจะได้รับเงินหรือไม่ หรือรับเมื่อไร!! ซึ่งถึงแม้จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากการ ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ไปแล้วงวดแรกในวันที่29 พ.ค. 2563 แต่หากใครยังไม่ได้ก็ให้ใจเย็นๆก่อนเพราะ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง พิจารณาในรายละเอียดร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และการเยียวยาประชาชน กลุ่มเปราะบาง ให้เป็นไปอย่างคลอบคลุมและรวดเร็วที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็คสิทธิ์ ‘กลุ่มเปราะบาง’ ใครบ้างได้รับเงินช่วยเหลือ !?!

ดูข่าวต้นฉบับ