'7 ข้อควรรู้' งบประมาณ ปี 2563

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 05.58 น.

สภาผู้แทนราษฎร กำลังพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในขณะนี้ ซึ่งรัฐบาลเสนอวงเงินรวม 3.2 ล้านล้านบาท มี 8 ข้อน่าสนใจ ดังนี้

1. กำหนดบนสมมติฐานเศรษฐกิจปี 2563 ขยายตัว 3.0-4.0% โดยได้ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกที่คาดว่าฟื้นตัวจากระบบการค้าโลกที่ปรับตัวได้จากมาตรการกีดกันการค้า รวมถึงการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ เช่น การลงทุนภาครัฐและเอกชน แต่เศรษฐกิจปีหน้ามีข้อจำกัดจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก

2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพคน

3. ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายสนับสนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ แบ่งเป็น 16 แผนงาน รวมวงเงิน 380,803 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.9% ของวงเงินงบประมาณ แต่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 กำหนดไว้ 406,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.5% ของวงเงินงบประมาณ

ดูข่าวต้นฉบับ