โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

สังคม

สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์

ฐานเศรษฐกิจ

อัพเดต 04 พ.ค. 2565 เวลา 13.49 น. • เผยแพร่ 04 พ.ค. 2565 เวลา 13.48 น.

นายกรัฐมนตรี ส่งสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวัน สถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี วันที่ 5 พ.ค.นี้ มีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมาภาคเกษตรถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสารเนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปีวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมาภาคเกษตรถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคปศุสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรรายย่อยในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด และสนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปตุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น ดำรงชีพได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ผมขอชื่นชมกรมปศุสัตว์ที่ตลอดระยะเวลา 8 ทศวรรษที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนงานอื่น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมไทยเพื่อส่วนรวม

ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พ.ศ. 2564 -2568 ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

แนบสาร
แนบสาร

อนึ่ง กำหนดการงานในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

กำหนดการ
กำหนดการ
0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0