6 คำถาม แบบประเมินความเสี่ยงในการเป็น โรคเบาหวาน มาตรวจกันเลย!!

MThai.com เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 00.04 น.
6 คำถาม แบบประเมินความเสี่ยงในการเป็น โรคเบาหวาน มาตรวจกันเลย!!
โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังซึ่งในแต่ละปีคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเรื่อยๆ

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังซึ่งในแต่ละปีคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมักเกิดในช่วงอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่มีการผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือมีเพียงพอแต่อินซูลินสามารถออกฤทธิ์ได้น้อยลงจึงทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เพียงคุณตอบแบบสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานซึ่งมีดังต่อไปนี้

ค่าคะแนนปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน

1. เพศ
ผู้หญิง 0 คะแนน
ผู้ชาย 2 คะแนน

2. อายุ
35-44 ปี 0 คะแนน
45-49 ปี 1 คะแนน
มากกว่า 50 ปี 2 คะแนน

3. ดัชนีมวลกาย
น้อยกว่า 23 kg/m2 0 คะแนน
23-27.5 kg/m2 3 คะแนน
มากกว่า 27.5 kg/m2 5 คะแนน

4. ความยาวเส้นรอบเอว
ผู้ชาย ความยาวเส้นรอบเอวน้อยกว่า 90 เซนติเมตร 0 คะแนน
ผู้หญิง ความยาวเส้นรอบเอวน้อยกว่า 80 เซนติเมตร 0 คะแนน
ผู้ชาย ความยาวเส้นรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตร 2 คะแนน
ผู้หญิง ความยาวเส้นรอบเอวมากกว่า 80 เซนติเมตร 2 คะแนน

5. เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 0 คะแนน
เป็นโรคความดันโลหิตสูง 2 คะแนน

6. ประวัติเบาหวานในพ่อ แม่ พี่ น้อง
ไม่มีประวัติ 0 คะแนน
มีประวัติ 4 คะแนน

โรคเบาหวาน

ระดับความเสี่ยงของโรคเบาหวานจำแนกตามช่วงคะแนน ผลรวมคะแนนดังนี้

น้อยกว่า 2 ความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานใน 12 ปี น้อยกว่า 5%
ความเสี่ยงน้อยมาก โอกาสเป็นเบาหวานน้อยกว่า 1 ใน 20
ข้อแนะนำ :  ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาน้ำหนักตัว ตรวจความดันเลือด

3-5 คะแนน ความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานใน 12 ปี 5-10%
ความเสี่ยงน้อย โอกาสเป็นเบาหวาน 1 ใน 12
ข้อแนะนำ :  จึงควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาน้ำหนักตัว ตรวจความดันเลือด

6-8 คะแนน ความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานใน 12 ปี 11-20%
ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงเป็นเบาหวานประมาณ 1 ใน 7
ข้อแนะนำ :  ควรควบคุมอาหาร ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาน้ำหนักตัว ตรวจความดันเลือด

9-10 คะแนน ความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานใน 12 ปี 21-30%
ความเสี่ยงสูงมาก โอกาสเป็นเบาหวานประมาณ 1 ใน 4
ข้อแนะนำ :  ควรควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัว ตรวจความดันเลือด และตรวจน้ำตาลในเลือด

มากกว่า 11 คะแนน ความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานใน 12 ปี >30%
ความเสี่ยงสูงมากๆ โอกาสเป็นเบาหวานประมาณ 1 ใน 3
ข้อแนะนำ :  ดัควรควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัว ตรวจความดันเลือด และตรวจน้ำตาลในเลือด

ดูข่าวต้นฉบับ