30 องค์กรจี้รัฐบาล หยุดส่งตร.คุกคาม 'นศ.-นักเคลื่อนไหว'

กรุงเทพธุรกิจ อัพเดต 11 ส.ค. 2563 เวลา 03.35 น. • เผยแพร่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 23.15 น.

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าววานนี้ (10ส.ค.) ว่า ตามที่มีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของขบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนคนหนุ่มสาวจำนวนมาก ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศไทยที่ขัดแย้งสะสมมาอย่างยาวนาน นับเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลและรัฐสภาจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก่อนปัญหาต่างๆ จะบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคมครั้งที่ 2

เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขและปฏิรูปโครงสร้างการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจัดตั้ง ส.ส.ร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และยุติการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อาศัยบทเฉพาะกาลสร้างรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ 2 ที่อนุญาตให้นายกรัฐมนตรีมาจากการโหวตร่วมของรัฐสภาหรือ ส.ว.สรรหาได้ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยที่ต้องการเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และเป็นปัจจัยหลักของความขัดแย้งที่ปฏิเสธเสียงของประชาชน

รวมถึงข้อเสนอเรื่องการยุติการข่มขู่คุกคามแกนนำนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่ผูกขาดเรื่องความมั่นคงฯ ยุติการส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปติดตามและข่มขู่คุกคามเพื่อกดดันให้ยุติการเคลื่อนไหว ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารและต่อต้านข่าวกรองในรูปแบบต่างๆ เพราะนอกจากท่านเก็บข้อมูลประชาชน ประชาชนก็เก็บข้อมูลของท่านเช่นกัน สมัยนี้ความลับไม่มีในโลกเพราะเป็นยุคดาวเทียมและเทคโนโลยีดิจิทัล

รัฐบาลจะต้องทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมประชาธิปไตย รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้กติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ICCPR) และกฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) ซึ่งเป็นกฎหมายสิทธิมนุษย์ชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและบังคับใช้อยู่ รวมถึงออกกฎหมายลูกที่สอดคล้องมาบังคับใช้เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษย์ชนในประเทศ

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐจะต้องตระหนักและทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนั้นผมจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปติดตาม ข่มขู่คุกคามหรือสร้างเงื่อนไขเพื่อไม่ให้เยาวชนคนหนุ่มสาวออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองตามสิทธิในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงอาจจะขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและรับรองไว้หลายฉบับซึ่งจะนำมาสู่การตรวจสอบในอนาคตที่อาจเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะผู้ที่ส่งเสริมและยุยงให้เกิดความรุนแรงและการคุกคาม

เพื่อสนับสนุนการแสดงออกของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองและสังคมประชาธิปไตยตามครรลองคลองธรรม คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) จึงได้เรียกประชุมทางการเมืองเครือข่ายภาคประชาชนและ 30 องค์กรประชาธิปไตย เพื่อระดมความคิดเห็นและทางออกเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยในสถานการณ์วิกฤตทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

โดยร่วมกันนำเสนอทางออกประเทศไทยและแนวทางการแก้ไขหรือผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีวาระสำคัญ 3 วาระคือ

1.แสดงพลังสนับสนุนขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียกร้องประชาธิปไตย 2.เรียกร้องรัฐบาลปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ยุติการติดตามข่มขู่คุกคามนักเคลื่อนไหวทางการเมือง 3.นำเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ด้วยความคาดหวังว่า รัฐบาลจะตระหนักในปัญหา เจ้าหน้าที่รัฐจะตระหนักในสถานการณ์ และทุกฝ่ายหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังร่วมกันต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ