โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 5 คน

The Bangkok Insight อัพเดต 22 ก.ค. 2562 เวลา 23.27 น. • เผยแพร่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 23.27 น. • The Bangkok Insight
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 5 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๕ คน ดังนี้

  1. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

  2. นางจินตนา ปวีณอภิชาต เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

  3. นายพิสิษฐ์ มีวอน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

  4. นางสาวกรรณิการ์ พึ่งจงเจริญสุข เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

  5. นางสาวยุรวัลย์ พงศ์ชู เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ดูข่าวต้นฉบับ