“มรส.”ตอบโจทย์ผู้สูงวัย ปิ๊ง!ไอเดีย “เก้าอี้สุขภาพ”

สยามรัฐ อัพเดต 22 ต.ค. 2562 เวลา 23.40 น. • เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 23.40 น. • สยามรัฐออนไลน์
“มรส.”ตอบโจทย์ผู้สูงวัย ปิ๊ง!ไอเดีย “เก้าอี้สุขภาพ”

ดร.อรรถกร ศักดา หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาความคิดเปิดเผยว่า รายวิชาการพัฒนาการคิดเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้เชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าตามธรรมชาติและศักยภาพของตน ซึ่งมิใช่เพียงการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาการคิดขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

สำหรับปีนี้ได้สร้างโจทย์ให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดของตนเอง ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่อนาคตของผู้สูงวัย ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมจำลองการผลิตเก้าอี้ที่ตอบสนองความต้องการด้านสรีระให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพราะเก้าอี้เป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์หลักภายในบ้านที่ผู้อาศัยโดยเฉพาะผู้สูงวัยใช้ในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานาน

นักศึกษาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้สูงวัยทุกรูปแบบ ด้วยการนำเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุนักสถาปนิก และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ซึ่งในอนาคตอาจมีการผลิตและจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้สูงวัยสู่สังคมต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ