‘นวด’ อย่างไร? ให้ปลอด โควิด-19

The Bangkok Insight อัพเดต 30 พ.ค. เวลา 08.34 น. • เผยแพร่ 30 พ.ค. เวลา 08.30 น. • The Bangkok Insight
‘นวด’ อย่างไร? ให้ปลอด โควิด-19

กรมการแพทย์แผนไทยฯ วางแนวปฏิบ้ติ "นวดแผนไทย" ป้องกันโควิด – 19 ยุค NEW NORMAL "ประคบสมุนไพร" ต้องเข้มความสะอาด 

​นวดแผนไทย เป็นกิจการที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายนนี้แล้ว กิจการ "เสี่ยงสูง" อย่างนี้ จะเปิดอย่างไรให้ปลอดภัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้วางแนวทางการใช้บริการการแพทย์แผนไทยนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ เป็นต้นแบบให้กิจการ "นวด"

สำหรับผู้ให้บริการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. มีจุดคัดกรอง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ปฏิบัติงาน โดยวัดไข้วันละ 2 เวลา คือ เช้าบ่าย

2. จัดแอลกอฮอลล์ 70% หรือเจลแอลกอฮล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ

3. ใส่หน้ากาก

4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร

5. ถ้ามีไข้เกิน 37.3 องศา และเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ติดเชื้อ การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือมีโรคประจำตัว ให้ส่งต่อรับการดูแลทางการแพทย์แผนปัจจุบันทันที

สำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการ ต้องปฏิบัติดังนี้

1.จองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการผ่านระบบ ออนไลน์ โทรศัพท์ แอปพลิเคชัน หรือในกรณีไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ให้จัดสถานที่สำหรับ ผู้รับบริการกรอกข้อมูล

2. ใส่หน้ากาก

3. เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

4. บันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันที่ และเวลา ของผู้มารับบริการ เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ในกรณีที่ต้องสอบสวนโรค

5. มีระบบติดตามผู้รับบริการทุกราย หลังรับบริการอย่างน้อย 14 วัน

6. มีสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดต่อ

ในส่วนกิจกรรมบริการการแพทย์แผนไทย ที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การตรวจวินิจฉัย การจ่ายยาสมุนไพร การนวดไทยเพื่อการรักษา การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา และการดูแลมารดา หลังคลอด ซึ่งระยะเวลาในการให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง  โดยงดกิจกรรมการอบไอน้ำสมุนไพร งดนวดบริเวณศีรษะ และใบหน้า เป็นต้น สำหรับสถานบริการ จัดให้มีหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) และถุงมือ

ในการประคบสมุนไพรนั้น ให้ปฏิบัติ ดังนี้

-ลูกประคบสมุนไพร ให้ใช้เฉพาะเป็นรายบุคคล

-นึ่งลูกประคบสมุนไพร ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนนำไปประคบ

-ผ้ารองลูกประคบ จะต้องผ่านการ ฆ่าเชื้อทุกผืน

-จัดให้มีเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยนของผู้มารับบริการ โดยอยู่ในถุงที่แยกแต่ละชุด และผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกตัว

-ในส่วนอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70%

-ต้องทำ ความสะอาด เตียงนวด/ประคบ หมอน เบาะยาง และเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง ก่อน และหลังให้บริการทุกครั้ง

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า หากผู้มารับบริการ พบว่าตนเองมีไข้ หรืออาการป่วยทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโรคโควิด – 19 หลังเข้ารับบริการในช่วง 14 วัน ต้องแจ้งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุ ของโรคโควิด – 19 ต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ