‘จุฬาฯ’ ร่อนประกาศห้ามชุมนุม ‘นิสิต’ โนสน! ลุยนัดประท้วงต่อเย็นนี้

The Bangkok Insight อัพเดต 14 ส.ค. 2563 เวลา 06.53 น. • เผยแพร่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 06.53 น. • The Bangkok Insight
‘จุฬาฯ’ ร่อนประกาศห้ามชุมนุม ‘นิสิต’ โนสน! ลุยนัดประท้วงต่อเย็นนี้

“จุฬาฯ” อ้างประสานงานไม่ทัน ห้ามชุมนุมสนามจุ๊บเย็นนี้ (14 ส.ค.) “นิสิต” ไม่สนเดินหน้านัด ประท้วง ไล่รัฐบาลต่อ ยอมถูกฟันโทษทางวินัย

จากกรณีที่กลุ่มคณะ จุฬาฯ และ Spring Movement ประกาศจะจัดกิจกรรมชุมนุม ประท้วง ทางการเมือง #เสาหลักจะหักเผด็จการ เวลา 16.00 น. วันนี้ (14 ส.ค. 63) ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนามจุ๊บ) นั้น

ล่าสุด สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศแจ้งว่า ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าวและหากนิสิตคนใดฝ่าฝืน จะถูกลงโทษทางวินัยต่อไป

จุฬา ชุมนุม

ประกาศ “จุฬาฯ” ฉบับเต็มห้าม ประท้วง

ประกาศ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

​ตามที่กลุ่มคณะจุฬาฯ และสปริงมูฟเมนต์ มีหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองของนิสิตต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 -20.00 น. นั้น

​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และไม่กระทำการใดที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

​เมื่อพิจารณาหนังสือของนิสิตแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการใช้สิทธิเสรีภาพในฐานะประชาชนของนิสิตและเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นิสิตอย่างเต็มที่ สำนักบริหารกิจการนิสิตจึงเห็นว่าควรจะได้มีการหารือกับนิสิตผู้ขออนุญาตโดยตรงถึงแผนการดำเนินการจัดการชุมนุมให้เกิดความรอบคอบ ทั้งในแง่ของรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแผนการบริหารการจัดการพื้นที่และดูแลความปลอดภัยที่ครบถ้วนเพียงพอ มิให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายและขยายวงความขัดแย้งจนอาจจะนำไปสู่ความรุนแรง

การที่ผู้ขออนุญาตได้จัดส่งหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าวในระยะเวลาที่กระชั้นชิดมาก ทำให้สำนักบริหารกิจการนิสิตไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งขอได้ทันกำหนดเวลา

จุฬา ชุมนุม

ด้วยความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตตลอดจนประชาคมจุฬาฯ สำนักบริหารกิจการนิสิต จึงยังไม่อาจอนุญาตให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสานงานของนิสิตผู้ขออนุญาตมาพบที่สำนักบริหารกิจการนิสิต เพื่อหารือในรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมและทำความตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่อไป

​อนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถอนุญาตให้นิสิตจัดกิจกรรมของนิสิตได้โดยกิจกรรมต้องมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์และไม่ต้องห้ามตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบเชิงวิชาการ
  • เป็นกิจกรรมที่ไม่มีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
  • เป็นกิจกรรมที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย
  • เป็นกิจกรรมที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือความเชื่อของผู้อื่น
  • เป็นกิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยงนำไปสู่ความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และนำไปสู่ความรุนแรงในสังคม

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนดำเนินกิจกรรมโดยไม่รับอนุญาต นิสิตที่ขอจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะถูกดำเนินการทางวินัยตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้พื้นที่บริเวณที่มีกิจกรรม

​​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเสมอ โดยกิจกรรมนิสิตนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

 

"นิสิต" No สน! เดินหน้าประท้วงต่อ

แม้สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จะแจ้งไม่ให้ใช้สถานที่แล้ว แต่กลุ่ม Spring Movement และคณะจุฬาฯ ก็ประกาศทางโซเชียลมีเดียยืนยันจะจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไปในเวลา 16.00-19.00 น.  วันนี้ แต่เปลี่ยนสถานที่เป็นลานพระบรมรูปสองรัชกาลแทน

“เจอกัน 16.00 น.

ชาวจุฬาขอเธอมาช่วยรวมพล

ลานพระบรมรูปสองรัชกาล

หากผู้จัดจะต้องโดนลงโทษทางวินัยเพื่อได้ขับไล่เผด็จการ ก็คงต้องยอมแล้วค่ะ

#เสาหลักจะหักเผด็จการ

#ผู้จัดยอมโดนตัดคะแนนแต่ไม่ยอมรับใช้เผด็จการ”

จุฬาฯ ประท้วง

ก่อนหน้านี้ แกนนำจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ว่า แม้การจัดงานครั้งนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและแรงกดดันจากทางมหาวิทยาลัย เรายังคงยืนยันว่าเราจะจัดงานนี้ขึ้น เพื่อแสดงจุดยืนและพลังของพวกเรา

เราจะอยู่เคียงข้างเพื่อนของเรา มิตรภาพระหว่างจุฬาฯกับธรรมศาสตร์จะต้องไม่เป็นเพียงคำพูดสวยหรูในงานฟุตบอลประเพณีเท่านั้น แต่เมื่อเพื่อนลุกขึ้นสู้เราจะต้องยืนเคียงข้างเพื่อปกป้องเพื่อนของเรา เพื่อการเรียกร้องมาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมอันประชาชนทุกคนพึงมีและได้รับการคุ้มครอง

เราทุกคนจะต้องไม่ยอมรับการใช้อำนาจรัฐข่มเหง รังแกประชาชนผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายสากล

คณะจุฬาฯ และ Spring Movement ยังคงยืนยันยึดมั่นใน 3 ข้อเรียกร้อง

  • รัฐบาลต้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย
  • รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจากความต้องการของประชาชน
  • รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” นำมาสู่การเลือกผู้แทนบนกติกาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอีกครั้ง

บนหลักของ 2 จุดยืน คือ

  • ต้องไม่มีการทำรัฐประหาร
  • ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มธรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบัน 10 ข้อ ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา มากขึ้นเรื่อยๆ

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกมากล่าวว่า รัฐบาลกำลังหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังและท่อน้ำเลี้ยงการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ