ไอเดียเจ๋ง!“กาบหมาก” จ.ระนอง ทดแทนโฟม ฉุดกระแสหน่วยงานรัฐ เอกชนแห่สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนลดโลกร้อน

77kaoded เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 06.28 น. • 77 ข่าวเด็ด
ไอเดียเจ๋ง!“กาบหมาก” จ.ระนอง ทดแทนโฟม ฉุดกระแสหน่วยงานรัฐ เอกชนแห่สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนลดโลกร้อน

ไอเดียเจ๋ง!“กาบหมาก” จ.ระนอง ทดแทนโฟม ฉุดกระแสหน่วยงานรัฐ เอกชนแห่สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนลดโลกร้อน

ระนอง-น.ส.ณัฐกานต์  ไท้สุวรรณ   ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ระนอง กล่าวว่าภายใต้โครงการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตจากหมาก เพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจรสู่การเป็นผู้ประกอบการ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่2และหมู่4 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง  ทีมวิจัยชุมชน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสวนหมากในพื้นที่ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรสวนหมาก สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรด้วยการเพาะขยายพันธุ์หมากขาย

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบของหมากส่วนต่างๆ เช่น เปลือกหมาก  กาบหมาก ต้นหมาก เป็นค้น  โดยเฉพาะกาบหมาก  ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น จายเรือกาบหมาก  กล่องทิชชู  รองเท้ากาบหมาก  ตะกร้ากาบหมาก  เป็นต้น

ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ทดลองเปิดตลาดผลิตภัณฑ์จานเรือกาบหมาก สำหรับใช้ใส่อาหารว่างในการจัดประชุม ผ่านช่องทางตลาดเครือข่ายนักวิจัย  หน่วยงานในท้องถิ่น  และตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะ  ที่มาจาก 1)พ่อค้าแม่ค้าในตลาดถนนคนเดิน ตลาดเพื่อสุขภาพ 2)บริษัทเอกชน และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว รีสอร์ท  3)หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4)กลุ่มองค์กรชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ 5)เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ระนอง และ6)กลุ่มลูกค้าทั่วไป ผ่านการบอกต่อปากต่อปาก

ซึ่งพบว่า มีคนให้ความสนใจติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จานเรือกาบหมาก กับทางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าจะมียอดการสั่งซื้อต่อครั้งอยู่ที่ 50-100 ชิ้น  และหลังจากผลิตภัณฑ์กาบหมากถูกเปิดตัวโดยสื่อสารมวลชนมากขึ้น ปรากฏว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์กาบหมากกำลังกลายเป็นที่ต้องการของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมสนับสนุนลดโลกร้อน นำไปใช้ทดแทนภาชนะโฟมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

อาทิหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาล่าสุด ได้แก่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด  เช่น  พัฒนาชุมชน จ.ระนอง    รองนายกเทศบาลหงาว   นายกเทศบาลราชกรูด  งานวิ่งเพื่อสุขภาพ สถาบันมะเร็ง จ.สุราษฎร์ธานี  ภาคเอกชน  เช่น  ผู้ประกอบการรีสอร์ตจากเขาสก  สุราษฎร์ธานี    เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน จ.สตูลและบุคคล   เจ้าของวังขนมหวาน จ.ระนอง  พ่อค้าแม่ค้า จากหลายจังหวัดทั่วทุกภาค

น.ส.ณัฐกานต์  ไท้สุวรรณ   ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ระนอง กล่าวว่า ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ตำบลราชกรูดมีผลิตผลทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาดปีละหลายร้อยตัน จากการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งในพื้นที่ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตำบลราชกรูด นอกเหนือจาก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน คือ  "หมาก" หมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  แต่ละปีสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อครัวเรือน

จากการบันทึกรายการขายจานกาบหมาก เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 2559ถึง 2562 พบว่ามียอดจำหน่ายประมาณ 50000 บาท ซึ่งทางกลุ่มมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก  เช่น จานเรือกาบหมากสำหรับใส่อาหารว่าง  กล่องทิชชู รองเท้ากาบหมาก ตะกร้ากาบหมาก  จานรองแก้วน้ำ แผ่นรองจานอาหาร ม่านหน้าต่าง-ประตู  ดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งบ้าน-รีสอร์ท นามบัตร ที่คั่นหนังสือ และไม้ตีแลงวัน

“ผลิตภัณฑ์ที่ขายตอนนี้ มี 2 รูปแบบ1.รูปแบบงานทำมือ  ผลิตภัณฑ์จานเรือกาบหมาก  สำหรับใส่อาหารว่าง 2.รูปแบบงานอัดเครื่องจักร ขนาดเล็ก  มีแบบจานกลม กับจานสี่เหลี่ยม”

โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดทางเลือก ต.ราชกรูด อเมือง จ.ระนอง

จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า กระแสการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อมาทดแทนกลุ่มโฟม  คนในสังคมเริ่มหันมาให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลราชกรูด และหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชกรูด  ได้ประกาศนโยบาย  "ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานจังหวัดระนอง  เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย  ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมทั้งส่งเสริมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟม ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทำให้คนในชุมชนตำบลราชกรูด  เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของกาบหมากเพิ่มมากขึ้น จากที่ไม่เคยเห็นคุณค่า หล่นทิ้งเป็นขยะในสวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพาหนะนำโรคไข้เลือดออกดังเช่นอดีต

ผู้สนใจเรียนรู้ศึกษาดูงาน หรือซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่คุณ หลิน098-7054642/ คุณ ผุด095-2570657

ดูข่าวต้นฉบับ