ไหว้ ร.5 พระปิยมหาราช

Rabbit Today อัพเดต 22 ต.ค. 2562 เวลา 11.07 น. • เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 11.07 น. • สิญจน์
ไหว้เสด็จพ่อ ร.5 พระปิยมหาราช

23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดินสยาม ได้สร้างให้สยามประเทศมีความทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อไม่ให้ชาติใดมาดูแคลนได้ 

ตลอด 40 ปีแห่งรัชสมัย เรื่องสำคัญยิ่งในช่วงเวลานั้นคือ ภายหลังจากการเซ็นสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น ทำให้สยามประเทศก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางการค้าและการเมืองโลกซึ่งเป็นระบบสากล แต่การเปลี่ยนแปลงภายในสังคมยังไม่เกิดขึ้นในเชิงโครงสร้าง 

พระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยสู่มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมืองการปกครอง การจัดการด้านการศาล ด้านการคมนาคม และการสาธารณสุข เป็นต้น 

นอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสยุโรปเพื่อทรงผูกมิตรทรงศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ และทรงทำให้นานาประเทศยอมรับฐานะไทยว่าเป็นประเทศเอกราช มีอำนาจอธิปไตย และมีสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาชาติแล้ว

พระองค์ยังโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ทราบความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรในประเทศ ทั้งยังใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรในเรื่องต่างๆ มาโดยตลอดเช่นกัน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการออกพระราชบัญญัติเลิกไพร่และทาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติทาส ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ที่ทำให้ ‘ทาส’ ได้ยกระดับเป็นผู้มีอิสรภาพในการดำเนินชีวิต กลายเป็น ‘ราษฎรสยาม’ ซึ่งแสดงถึงความมีอารยะเทียบเคียงได้กับชาติมหาอำนาจในเวทีสากล

พระพุทธเจ้าหลวง หรือรัชกาลที่ 5 คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ทรงนำความเจริญสู่บ้านเมืองครั้งใหญ่ ทรงเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องที่เคยมีความเป็นไปได้ยากมากๆ ให้กลายเป็นความเป็นไปได้ จึงทรงเป็นที่รักของพสกนิกร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด ไม่ว่าทางบก หรือทางน้ำ ก็จะมีราษฎรมารอเฝ้ารับเสด็จ และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อชื่นชมพระบารมีกันอย่างเนื่องแน่น ราษฎรชาวสยามจึงพร้อมใจถวายพระราชสมัญญาภิไธยว่า ‘พระปิยมหาราช’ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชน 

และทุกวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน หลายคนจึงนิยมกราบไหว้พระองค์ เพื่อรำลึกถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประเทศ และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต 

7 สถานที่ต่อไปนี้ คือพิกัดที่คนส่วนใหญ่ศรัทธา ในการไปเคารพสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือไหว้บูชาเสด็จพ่อ ร.5 กันทุกปี

สักการะ รัชกาลที่ 5

สถานที่เคารพสักการะ รัชกาลที่ 5

 • ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ กสทช. (ซอยสายลม) (ลงสถานีบีทีเอสอารีย์ แล้วเดินทางเข้าสู่ซอยพหลโยธิน 8 หรือซอยสายลม)
 • สถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช ข้างโรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 • ด้านหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
 • ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
 • ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
 • อาคารเรือนแพขาว ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ถ.ประชานิยม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 • พระบรมรูปทรงม้า พระลานพระราชวังดุสิต ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต  

เครื่องสักการะ รัชกาลที่ 5

เครื่องสักการะทั้งหมดจะเน้นในสิ่งที่พระองค์ท่านโปรด คือ

 • บรั่นดี (บางคนเน้นย้ำว่าพระองค์ท่านโปรดบรั่นดีไทยเป็นพิเศษ)
 • ซิการ์
 • ทองหยิบ
 • ทองหยอด
 • กล้วยน้ำว้า
 • มะพร้าวอ่อน
 • ข้าวคลุกกะปิ
 • ดอกกุหลาบสีชมพู เหตุที่ให้ถวายดอกกุหลาบสีชมพู เพราะเป็นสีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน (วันอังคาร) ถวาย 8 ดอก เพราะเลข 8 เป็นเลขกำลังของดาวอังคาร
 • หมาก พลู
สักการะ รัชกาลที่ 5

พระคาถาบูชา รัชกาลที่ 5

พระคาถาบูชาดวงพระวิญญาณพระพุทธเจ้าหลวง  

สำหรับผู้บูชาครั้งแรกให้จุดธูป 16 ดอก ส่วนครั้งต่อไปจุด 9 หรือ 5 ดอก ตามคาถาบูชาด้านล่าง (อย่าบนบาน) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ 

นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (กล่าว 3 ครั้ง)

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง (แบบย่อ)

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ 

หรือแบบเต็ม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง

คาถาอธิษฐานขอพร (ห้ามบนบาน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง

การเคารพสักการะ รัชกาลที่ 5 ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อาจสะท้อนถึงความจงรักภักดี และความเคารพรักเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในการที่ทรงรักษาความเป็นปึกแผ่น และทำให้ประเทศไทยยังคงปรากฏบนแผนที่โลกได้อย่างสง่างามมาจนทุกวันนี้ 

ภาพประกอบจาก: watbenchama.com, wikipedia.com, th.wikipedia.org, เฟซบุ๊ก: ชมรมคนรักเสด็จพ่อ สมเด็จพระปิยมหาราช

ดูข่าวต้นฉบับ