โพลชี้ เด็กรุ่นใหม่ชอบอนาคตใหม่ ผู้สูงอายุนิยมพลังประชารัฐ

ไทยรัฐออนไลน์ - Politics อัพเดต 25 ส.ค. 2562 เวลา 05.44 น. • เผยแพร่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 05.43 น.
ภาพไฮไลต์

ซูเปอร์โพล ชี้คนต่างวัย ใจต่างกัน ระบุเด็กรุ่นใหม่ชอบอนาคตใหม่ เพราะต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม เคยมีประสบการณ์ไม่ดีโดนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ส่วนผู้สูงอายุ ชอบพลังประชารัฐ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คนต่างวัย ใจต่างกัน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,616 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึง ความสุขของประชาชน ถ้ามีรัฐมนตรีติดดิน จิตใจดี ช่วยเหลือชาวบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46.7 มีความสุข ร้อยละ 40.2 ระบุเฉยๆ และร้อยละ 13.1 ไม่เห็นมีความสุขอะไร อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ มีประชาชนจำนวนมากเคยโดนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยพบมากสุดในช่วงอายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 40.5 ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 33.2 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 30.9 ในขณะที่ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีร้อยละ 27.9 และ ช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีอยู่ร้อยละ 10.6 ที่เคยประสบปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอร์รัปชัน เรียกรับเงินจากประชาชนและคนใกล้ชิด
ที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่คนสูงอายุส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยผลสำรวจพบว่า คนช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.6 และคนช่วงอายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 68.7 ไม่เห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่ในกลุ่มคนช่วงอายุ 31 – 40 ปีร้อยละ 50.4 ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 56.5 และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 53.6 เห็นด้วยถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
ที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ชอบพรรคอนาคตใหม่ แต่คนสูงอายุชอบพรรคพลังประชารัฐ โดยผลสำรวจพบว่า กลุ่มคนช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 81.9 คนช่วงอายุ 20 – 30 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 ชอบพรรคอนาคตใหม่ ในขณะที่ คนช่วงอายุ 31 – 40 ปีร้อยละ 50.3 คนช่วงอายุ 41 – 50 ปีและคนช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป ชอบพรรคอนาคตใหม่ลดลงตามลำดับ แต่คนสูงอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปจำนวนมากสุด หรือร้อยละ 41.6 ชอบพรรคพลังประชารัฐ และช่วงอายุ 41 – 50 ปีร้อยละ 33.3 ชอบพรรคพลังประชารัฐเช่นกัน ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพียงร้อยละ 4.8 เท่านั้นที่ชอบพรรคพลังประชารัฐ
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลนี้ชี้ให้เห็นว่า คนต่างวัยมีประสบการณ์และใจที่ชอบต่างกัน คนรุ่นใหม่โดนประสบการณ์ที่ไม่ดีจากเจ้าหน้าที่รัฐในปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดนเรียกรับเงินมากกว่าคนสูงวัย อาจทำให้รู้สึกไม่ดีและโทษรัฐบาลปัจจุบันมากกว่ากลุ่มคนสูงวัย ส่งผลให้อยากเปลี่ยนแปลงสังคมหลังจากเคยผิดหวังจากผู้ใหญ่ในสังคมเมื่อหลายปีก่อน โดยวันนี้พรรคที่ชอบของคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่คือ พรรคอนาคตใหม่ ส่วนพรรคที่ชอบของคนสูงวัยจำนวนมากคือ พรรคพลังประชารัฐ โดยมีบุคคลนัยสำคัญของคนสูงวัยคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผลโพลนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึง คนต่างวัย ใจต่างกัน
“ฐานสนับสนุนของสาธารณชนจะเพิ่มขึ้นถ้าพรรคการเมืองต่างๆ ทำงานตอบสนองความคาดหวังได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ทำอะไรเลยย่อมส่งผลให้คะแนนนิยมถดถอยอย่างมีนัยสำคัญ ทางออกคือควรออกแบบโมเดลตอบโจทย์คนแต่ละวัยให้มากขึ้น เช่น การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมุ่งเน้นผลงานจับต้องได้ รณรงค์จิตอาสา ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีต่อคนทุกวัย” ผศ.ดร.นพดล กล่าว

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ