โพลชี้ คนส่วนใหญ่เอือมระอา สภาล่มบ่อย ทางแก้ ยุบแล้วเลือกตั้งใหม่

ไทยรัฐออนไลน์ - Politics อัพเดต 15 ธ.ค. 2562 เวลา 05.38 น. • เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2562 เวลา 05.22 น.
ภาพไฮไลต์

นิด้าโพล ชี้ คนส่วนใหญ่เห็นว่าสภาล่มบ่อย ทำให้เบื่อหน่ายและเกิดเสื่อมศรัทธา ชี้ ทางแก้ ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ให้รู้แล้วรู้รอด   

วันที่ 15 ธ.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาสภาล่ม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 และ 11 - 12 ธันวาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล่มบ่อยครั้ง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล่มบ่อยครั้งเพราะไม่ครบองค์ประชุม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.13 ระบุว่า สภาล่มบ่อยจะทำให้ประชาชนเบื่อและเกิดความเสื่อมศรัทธา รองลงมา ร้อยละ 33.02 ระบุว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองมากเกินไป ร้อยละ 23.49 ระบุว่า เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว ร้อยละ 19.92 ระบุว่า ส.ส.ไม่ค่อยเข้าประชุม ทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือน ร้อยละ 7.86 ระบุว่า ประธานวิปพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 5.95 ระบุว่า ปัญหาเกิดจากฝ่ายรัฐบาลมีเสียงในสภามากกว่าฝ่ายค้านเพียงนิดเดียว ร้อยละ 4.76 ระบุว่า เป็นความผิดของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่โดดประชุมสภา และร้อยละ 3.10 ระบุว่า เป็นความผิดของ ส.ส.ฝ่ายค้านที่สนใจแต่จะเล่นการเมือง

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาล่ม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.08 ระบุว่า สภาล่มบ่อยๆ ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปเลย รองลงมา ร้อยละ 23.25 ระบุว่า ใครไม่อยากประชุมสภาก็ให้ลาออกไป ร้อยละ 20.08 ระบุว่า ควรมีการประกาศชื่อ ส.ส.ที่ไม่เข้าประชุมสภา ร้อยละ 14.76 ระบุว่า ปัญหานี้ไม่ต้องแก้ เพราะเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว

ร้อยละ 9.13 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีควรรับผิดชอบหากสภาล่มเกิดจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าประชุมสภา ร้อยละ 5.71 ระบุว่า ควรเปลี่ยนประธานวิปพรรคร่วมรัฐบาล ร้อยละ 4.05 ระบุว่า ผู้นำฝ่ายค้านควรรับผิดชอบหากสภาล่มเกิดจาก ส.ส.ฝ่ายค้านไม่เข้าประชุมสภา ร้อยละ 2.38 ระบุว่า ปัญหานี้แก้ไม่ได้ เพราะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ส.ส.แต่ละท่านไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เห็นแก่ตัว เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

ร้อยละ 1.90 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลต้องหาทางเพิ่ม ส.ส.งูเห่า (ส.ส.ฝ่ายค้านที่หันไปสนับสนุนรัฐบาล) ร้อยละ 0.48 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ควรมีกฎ ระเบียบ ที่ชัดเจนและเด็ดขาดสำหรับบุคคล (ส.ส.) ที่ไม่เข้าร่วมประชุม และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ