โปรดเกล้าฯ 6 รัฐมนตรีใหม่ รัฐบาลประยุทธ์ 2/2

Thai PBS อัพเดต 06 ส.ค. เวลา 07.11 น. • เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 07.11 น. • Thai PBS
โปรดเกล้าฯ 6 รัฐมนตรีใหม่ รัฐบาลประยุทธ์ 2/2

วันนี้ (6 ส.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย.2562 และแต่งตั้งรัฐนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 ก.ค.2562 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรนูญแห่ราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

  • นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
  • นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน
  • นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • นายปรีดี ดาวฉาย เป็น รมว.กระทรวงการคลัง 
  • นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รมว.แรงงาน
  • นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รมช.แรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 ส.ค.นี้ 

 

ดูข่าวต้นฉบับ