โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก อาชวินทร์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

NATIONTV อัพเดต 22 ต.ค. 2562 เวลา 04.54 น. • เผยแพร่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 09.57 น. • Nation TV
โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก อาชวินทร์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช ๒๔๘๐

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา

ดูข่าวต้นฉบับ