โปรดเกล้าฯ ให้อดีตข้าราชการในพระองค์ กลับเข้ารับราชการจำนวน 3 นาย

สยามรัฐ อัพเดต 12 พ.ย. 2562 เวลา 08.28 น. • เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 08.28 น. • สยามรัฐออนไลน์
 โปรดเกล้าฯ ให้อดีตข้าราชการในพระองค์ กลับเข้ารับราชการจำนวน 3 นาย

วันที่ 11 พ.ย.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ให้ข้าราชการในพระองค์ ใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

ตามที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออกจากราชการ และถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้

ดูข่าวต้นฉบับ