โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 ศาสตราจารย์

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 13.04 น.

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์สุดฤดี ประเทืองวงศ์ สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556

2. รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

ดูข่าวต้นฉบับ