โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า "ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์"

Prachachat อัพเดต 14 ส.ค. เวลา 03.28 น. • เผยแพร่ 13 ส.ค. เวลา 22.00 น.
พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า แก่ “ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์”

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า แก่ หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

ทั้งนี้ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเคยทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนำชมสถานที่สำคัญของชาติแก่คณะบุคคลสำคัญในหลายโอกาส

ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ มีตำแหน่งทางวิชาการหลายตำแหน่ง รวมทั้งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเคยดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในบทความของนิตยสารแพรว เกี่ยวกับวังอดิศรา-สุริยาลัย ของราชสกุลสุขสวัสดิ์ เมื่อปี 2560 ระบุว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มักเรียก ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ว่า “อาจารย์หม่อม” ขณะที่ลูกศิษย์มัคคุเทศก์ทั่วประเทศ มักเรียก ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ ว่า “อาจารย์คุณชาย”

นอกจากนี้ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ ยังเคยทำหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการ และที่ปรึกษาของรายการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เช่น รายการรอยไทย และ รายการจดหมายเหตุกรุงศรี เป็นต้น

ราชกิจจานุเบกษา
ดูข่าวต้นฉบับ