โปรดเกล้าฯให้ ‘พล.อ.อาชวินทร์’ พ้นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

The Bangkok Insight อัพเดต 21 ต.ค. 2562 เวลา 10.18 น. • เผยแพร่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 10.18 น. • The Bangkok Insight
โปรดเกล้าฯให้ ‘พล.อ.อาชวินทร์’ พ้นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ ให้ “พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี” พ้นจากตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไท ยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนีนายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ดูข่าวต้นฉบับ