เร่งการเคหะแห่งชาติ คลอด ‘บ้านเช่าราคาถูก’ แสนหลัง ใน 5 ปี

The Bangkok Insight อัพเดต 10 ส.ค. เวลา 11.08 น. • เผยแพร่ 10 ส.ค. เวลา 11.08 น. • The Bangkok Insight
เร่งการเคหะแห่งชาติ คลอด ‘บ้านเช่าราคาถูก’ แสนหลัง ใน 5 ปี

บ้านเช่าราคาถูก แสนหลัง ใน 5 ปี พม. ย้ำ กคช. เร่งโครงการ พร้อมนำนวัตกรรมสร้างบ้าน เพื่อผู้มีรายได้น้อย ยึด 5 หลักการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวในการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนงานโครงการสำคัญของ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ว่า กคช. ต้องเร่งรัดการจัดทำ โครงการบ้านเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือ บ้านเช่าราคาถูก ภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านสุขประชา" ที่มีเป้าหมาย 1 แสนหน่วย ภายใน 5 ปี

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีคุณภาพ และต้องทำให้โปร่งใส เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้ง นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างโครงการ และนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการ

สำหรับโครงการที่ การเคหะแห่งชาติ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัย อาทิ โครงการบ้านเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย บ้านสุขประชา และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น

"การประชุมครั้งนี้ ได้มอบแนวทาง การขับเคลื่อนงานให้ กคช. ปรับทิศทาง ปรับองค์ความคิด และปรับวิธีการทำงาน โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับจากประชาชน"นายจุติกล่าว

นอกจากนี้ ปัจจุบันได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบ ของโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ซึ่งต้องการให้ทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นหน่วยงาน ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

จุติ ไกรฤกษ์

ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำให้ กคช. ต้องเป็นหน่วยงาน ที่ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยให้ รีแบรนดิ้ง เพื่อสร้าง กคช. ให้เป็นองค์กร ที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่น

การเคหะแห่งชาติ ต้องไปศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ มาปรับใช้ในหน่วยงานของ กคช. และ หากลดขั้นตอนการทำงานได้ แต่ยังอยู่ในระบบธรรมาภิบาล จะนำไปสู่การดำเนินงานที่ดี และรวดเร็วขึ้น

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบนโยบาย การขับเคลื่อน งานพัฒนาที่อยู่อาศัย ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยต้องยึดหลักการดำเนินงาน ดังนี้

1. ทำในสิ่งที่ตนเองเชื่อ

2. ข้อเท็จจริง และ มีความเห็นใจลูกบ้าน

3. ต้องมีความหวัง และ ความเพียร

4. มีเครือข่ายในชุมชน และ เครือข่ายระดับประเทศ เพื่อสร้างความก้าวหน้า

5. มีความยืดหยุ่น ที่จะทำให้องค์กรอยู่รอด และ เลือกใช้ประโยชน์ จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ ให้เกิดรายได้ให้มากขึ้น

สำหรับโครงการที่ การเคหะแห่งชาติ อยู่ระหว่างการดำเนินงานได้แก่ โครงการ บ้านเช่าผู้มีรายได้น้อย เริ่มเดือนละ 999-2,500 บาท โดยนำบ้านว่าง หรือห้องว่าง จากโครงการกคช. ทั่วประเทศ 20,000 ห้อง ซึ่งมีผู้แสดงความสนใจ 28,000 ราย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน การส่งมอบห้องเช่า ที่คาดว่าจะจบได้ภายในปีนี้

ในส่วนของ โครงการสร้างบ้านเช่า 1 แสนหลัง จะดำเนินการ ในพื้นที่ กทม.และ จังหวัดอื่นๆ รวมระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564-2568) ตั้งเป้าก่อสร้าง ปีละ 2 หมื่นหลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ คนพิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือ ข้าราชการเกษียณ และ ประชาชนที่มีรายได้น้อย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ