เริ่มพรุ่งนี้ กองปราบปรามย้ำกฎหมายใหม่ ยกเลิกยึดใบขับขี่-ห้ามติดใบสั่งที่รถถ้าไม่พบตัวผู้ขับขี่

THE STANDARD อัพเดต 19 ก.ย 2562 เวลา 02.54 น. • เผยแพร่ 19 ก.ย 2562 เวลา 02.54 น. • thestandard.co
เริ่มพรุ่งนี้ กองปราบปรามย้ำกฎหมายใหม่ ยกเลิกยึดใบขับขี่-ห้ามติดใบสั่งที่รถถ้าไม่พบตัวผู้ขับขี่
เริ่มพรุ่งนี้ กองปราบปรามย้ำกฎหมายใหม่ ยกเลิกยึดใบขับขี่-ห้ามติดใบสั่งที่รถถ้าไม่พบตัวผู้ขับขี่

หลังจากช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีบันทึกข้อความ เลขที่ 007.34/2684 เรื่อง กำชับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 โดยมีนัยสำคัญคือ ‘เจ้าหน้าที่จราจรไม่มีอำนาจยึดใบขับขี่’

 

ล่าสุด ทางเพจเฟซบุ๊ก ‘กองปราบปราม’ ได้ย้ำอีกครั้งถึงข้อกฎหมายดังกล่าวที่จะมีกำหนดใช้อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (20 กันยายน 2562) โดยระบุว่า

 

1. จากเดิม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 วรรคสอง การออกใบสั่ง ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราว โดยบัญญัติว่า ‘ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้’ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ดังนั้น การออกใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรจึงไม่มีอำนาจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่อีกต่อไป

 

2. กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด มาตรา 140 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเพื่อให้จ่ายค่าปรับ ดังนั้น เจ้าพนักงานจราจรต้องส่งใบสั่ง พร้อมด้วยพยานหลักฐาน และต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จึงจะถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันส่ง

 

3. การแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ มาตรา 31/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า ‘ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

 

ดังนั้น การแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติได้ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ ‘กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News’ 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

 

 

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ