เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ‘พาราเซตามอล’ 25 รายการเป็นยาอันตราย

workpointTODAY อัพเดต 12 ก.ย 2562 เวลา 00.02 น. • เผยแพร่ 12 ก.ย 2562 เวลา 00.02 น. • Workpoint News
เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ‘พาราเซตามอล’ 25 รายการเป็นยาอันตราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพิกถอนทะเบียนตำรับยาพาราเซตามอล 25 รายการที่พบเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง มีผลภายใน 90 วัน

วันที่ 12 ก.ย.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 780/2562 เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำรับยา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 226 ง วันที่ 10 กันยายน 2562 สารสำคัญคือ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น โดยพบทั้งอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับ จากการใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2559 ได้มีคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 329/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ.2560 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งทะเบียนตํารับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน แก้ไขฉลาก และเอกสารกํากับยาให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 386-10/2561 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2561 ได้มีคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 204/2562 ลงวันที่ 12 ก.พ.2562 ให้ผู้รับอนุญาตที่ยังไม่ได้ยื่นแก้ไขทะเบียนตํารับยาเร่งดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงที่ 329/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ.2560 แต่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขทะเบียนตํารับยาดังกล่าวให้เป็นไปตามคําสั่งข้างต้นจํานวน 25 ตํารับ จึงอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 389-3/2562 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562  จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบชนิดรับประทานจํานวน 25 ตํารับ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้

หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทําคําฟ้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ