เปิดโผ 11 กลุ่ม คลายล็อกให้เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย

The Bangkok Insight อัพเดต 04 ก.ค. เวลา 13.41 น. • เผยแพร่ 04 ก.ค. เวลา 13.41 น. • The Bangkok Insight
เปิดโผ 11 กลุ่ม คลายล็อกให้เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย

หลังจากรัฐบาล ประกาศคลายล็อกดาวน์ ผ่อนปรนให้สามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศคลายล็อก ให้แก่กลุ่มผู้โดยสาร 11 กลุ่ม เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยได้ ดังนี้

1. ผู้มีสัญชาติไทย

2. ผู้มีเหตุยกเว้น หรือเป็นกรณีที่ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น

3.  ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย

4. ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

5. ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบอนุญาตทำงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

6. ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

7. ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน

8. ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ที่ทางการไทยรับรอง

9. ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรค COVID–19

10. บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

11. ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ

ดูข่าวต้นฉบับ