เปิดหมายกำหนดการ 'โป๊ปฟรานซิส' เสด็จเยือนประเทศไทย

MThai.com เผยแพร่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 06.54 น.
เปิดหมายกำหนดการ 'โป๊ปฟรานซิส' เสด็จเยือนประเทศไทย
เปิดหมายกำหนดการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ในรอบ 35 ปี

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้เสด็จเยือนประเทศไทย ในรอบ 35 ปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย และนครรัฐวาติกัน โดยมีกำหนดการพบปะบุคคลสำคัญ และคริสตศาสนิกชนไทย ที่คนไทยร่วมเข้าเฝ้าพระองค์ได้ ดังนี้

สำหรับกำหนดการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปามีดังนี้

  • 21 พฤศจิกายน 2562

จะได้เสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อประทานพระดำรัสแก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทูตานุทูต จากนั้น เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้น ทรงพบกับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์คาทอลิก กับทั้งทรงเยี่ยมประทานพระพรแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ต่อมา เสด็จไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และเสด็จมาทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) สำหรับประชาสัตบุรุษ ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ณ สนามศุภชลาศัย

  • 22 พฤศจิกายน 2562

จะประทานพระวโรกาสให้คณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน เข้าเฝ้ารับประทานพระโอวาท ณ วัดนักบุญเปโตร และสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากนั้นทรงพบกับคณะบิชอปของประเทศไทย และคณะบิชอปจากสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย

ก่อนเสด็จกลับทรงพบกับคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย แล้วเสด็จไปทรงพบกับผู้นำคริสตศาสนานิกายต่างๆ รวมถึงผู้นำศาสนาในประเทศไทย พร้อมทั้งคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) สำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

  • 23 พฤศจิกายน 2562

เสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น

การเสด็จเยือนเพื่ออภิบาลประเทศไทยและญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2562 นับเป็นการเสด็จเยือนประเทศในทวีปเอเชีย ครั้งที่ 4 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หลังจากเสด็จเยือนประเทศเกาหลี เมื่อเดือนสิงหาคม 2557  ประเทศศรีลังกาและฟิลิปปินส์ ในเดือนมกราคม 2558 ประเทศเมียนมาและบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 และเป็นครั้งที่ 32 ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อเสด็จเยี่ยมอภิบาลนอกประเทศอิตาลี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นพระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกพระองค์ที่่ 2 ที่เสด็จเยือนประเทศไทย ต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งได้เสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันทีี่่ 10 – 11 พฤษภาคม 2527 หรือเมื่อ 35 ปีก่อน ต่อมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ถวายพระเกียรติสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นนักบุญ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

ดูรูปเพิ่ม

ดูข่าวต้นฉบับ