เปิดหนังสือลงนาม “ประยุทธ์” ตบหน้า “เสรีพิศุทธ์” ไร้อำนาจสอบปมถวายสัตย์ฯ

สยามรัฐ อัพเดต 14 พ.ย. 2562 เวลา 07.30 น. • เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 07.30 น. • สยามรัฐออนไลน์
เปิดหนังสือลงนาม “ประยุทธ์” ตบหน้า “เสรีพิศุทธ์” ไร้อำนาจสอบปมถวายสัตย์ฯ

เปิดหนังสือลงนาม “ประยุทธ์” ตบหน้า “เสรีพิศุทธ์” ไร้อำนาจสอบปมถวายสัตย์ฯ-พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ผ่านสภาฯ ยันเดินถูกต้องตามรธน. ด้าน “ประวิตร” เซ็นตอบ ยันครม.เสนอพ.ร.บ.งบฯ ตามกม. ชี้ สงสัยอะไรถามมาได้

วันที่ 14 พ.ย.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งหนังสือเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) เข้าแถลงข้อเท็จจริงต่อกมธ.ป.ป.ช.นั้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ทางสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้ทำหนังสือตอบกลับไปยังประธานกมธ.ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกลับว่า โดยประเด็นเรื่อง การถวายสัตย์ปฏิญาณ มาตรา 129 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติว่า การกระทำกิจกรรม การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรค 1 ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ไม่รับคำร้องของนายภาณุพงษ์ ชูรักษ์ ซึ่งเสนอโดยผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยมีเหตุผลสรุปได้ว่า “การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด” และมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา จึงเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 129 ไม่อาจตรวจสอบในเรื่องเดียวกันนี้

ประเด็นต่อมาที่ทางกมธ.ปปช. ตั้งประเด็นระบุว่า คณะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพราะยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณให้ถูกต้องครบถ้วนนั้น เห็นว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณเฉพาะพระพักตร์พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แล้ว ดังที่ได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฏรไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

“ดังนั้น ขอถือเอาคำชี้แจงนั้น เป็นคำชี้แจงต่อกมธ.ปปช.ในครั้งนี้ โดยจะไม่ขอตอบคำถามอื่นใดในประเด็นนี้อีก”

ส่วนร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นั้น ทางสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระหนึ่ง โดยมีมติเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 และมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ขึ้นมาพิจารณาแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่คณะกรรมาธิการ กำลังดำเนินการ จึงถือได้ว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติโดยถูกต้องครบถ้วน ไม่มีเหตุผลที่กมธ.คณะใด หรือสภาผู้แทนราษฎร จะมีความเห็นเป็นอื่น อันจะทำให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ต้องล่าช้า หรือสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าการเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันนี้ ได้เคยเสนอร่างพ.ร.บ.ต่อรัฐสภา จนประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วสองฉบับ และประกาศใช้พระราชกำหนดแล้วสองฉบับ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญและในส่วนที่สัมพันธ์กับรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม องค์กรตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลต่างประเทศ ตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์มาแล้วหลายเรื่อง โดยไม่เคยมีผู้ใดขัดค้าน หรือทักท้วงอำนาจ หรือสถานะความเป็นคณะรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นการตรวจสอบการทุจริตนั้น เห็นว่าคณะกรรมาธิการฯ คณะนี้ตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 90 (22) ซึ่งระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจว่า กมธ.ป.ป.ช.มีหน้าที่และอำนาจ กระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตรงนี้เห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับการเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่จะมีการสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาในครั้งนี้ กมธ.ป.ป.ช.ไม่ได้แจ้งว่ามีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือปรพฤติมิชอบ อันอยู่ในขอบเขตหน้าที่ และอำนาจของกมธ.ป.ป.ช.

“อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ กมธ.ป.ป.ช.ดังกล่าว ข้าพเจ้า จึงขอมอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง รับทราบประเด็นแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ”

ทั้งนี้ แหล่งข่าวใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หนังสือตอบกลับไปยังกมธ.ป.ป.ช. ดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงกลาโหม ได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่จะส่งไปยังประธานกมธ.ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ด้านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือตอบกลับประธานกมธ.ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยยืนยันว่าได้เคยชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของกมธ.ป.ป.ช.ไปแล้วว่า การเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และวิธีปฎิบัติแล้ว

ทุกประการ หากกมธ.ป.ป.ช.ยังมีข้อสงสัยในประเด็นใด ขอให้แจ้งรายละเอียดแห่งประเด็นมา เพื่อที่จะได้พิจารณาประเด็นข้อสงสัยของกมธ.ป.ป.ช.ต่อไป โดยพล.อ.ประวิตร ได้ลงนามในหนังสือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

ดูข่าวต้นฉบับ